Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Управление на ЗБР (основен стандарт ISO 45001)

Колекция Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа

Collection Occupational health and safety management standards
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     11.10.2021 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Системата за управление на здравето и безопасността при работа предоставя рамка за управление на рисковете и възможностите. Внедряването й е стратегическо и оперативно решение за всяка организация.

Предлаганата колекция „Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа” включва стандарти, които обхващат всички аспекти, необходими за прецизното управление на здравето и безопасността при работа във всички видове организации, независимо от тяхната големина и сектора, в който работят. Включен е и СД ISO/PAS 45005:2021 – документът, който съдържа указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19.

Колекцията е актуализирана през м. май 2023 г., като е добавен БДС ISO 45002:2023 ''Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за прилагането на ISO 45001:2018 (ISO 45002:2023)''.

Колекцията се състои от следните стандарти и стандартизационни документи:

- БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане (на български език) – основният стандарт, съдържащ изискванията за разработване на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР), която да даде възможност на организацията да осигурява безопасни и здравословни работни места, да предотвратява наранявания и заболявания, свързани с работата, и да подобрява резултатността по ЗБР на организацията.

- БДС ISO 45002:2023 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за прилагането на ISO 45001:2018 (ISO 45002:2023) (на английски език) – съдържа указания за създаване, прилагане, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа, които да подпомогнат организациите да постигнат съответствие с ISO 45001:2018.

- БДС ISO 45003:2021 Управление на здравето и безопасността при работа. Психично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психосоциалните рискове (ISO 45003:2021) (на български език) – съдържа указания за управление на психосоциалния риск в рамките на системата за управление на ЗБР, основана на ISO 45001; дава възможност на организациите да предотвратят свързаните с работата наранявания и заболявания на своите работници и на други заинтересовани страни и да насърчат благосъстоянието на работното място.

- СД ISO/PAS 45005:2021 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO/PAS 45005:2020) (на български език) – включва указания и практически препоръки към организациите и работещите как да управляват рисковете, произтичащи от COVID-19, за защита на здравето и безопасността на работещите; подходящи са както за организации, които възобновяват дейността си, така и за тези, които не са прекъсвали през цялата пандемия, а също и за тези, които сега започват своята дейност.

- СД ISO/IEC/TS 17021-10:2018 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 10: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на здравето и безопасността при работа (на български език) – документът е приложим при извършване на одити и сертификация на системи за управление на ЗБР на базата на ISO 45001; определя и допълнителни изисквания за компетентност на персонала, участващ в процеса на одит и сертификация на системи за управление на ЗБР и допълва съществуващите изисквания на ISO/IEC 17021-1.

- СД ISO/TS 24179:2020 Управление на човешките ресурси. Показатели за здраве и безопасност при работа (ISO/TS 24179:2020) (на български език) – описва елементите на организационното здраве, безопасност и благосъстояние и предоставя правилото за сравними измерители за вътрешно и външно отчитане; акцентира и на въпроси, които трябва да бъдат взети предвид при тълкуване на данните за съответствие, особено при вземане на решение за подходяща намеса и при докладване към външни заинтересовани страни (например регулаторни органи, инвеститори).

Тази колекция дава 45 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Управление на ЗБР (основен стандарт ISO 45001)
60.60 Публикуван стандарт
11.10.2021 г.