Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Управление на ЗБР

Колекция Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа

Collection Occupational health and safety management standards

Главна информация

60.60     11.10.2021 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Системата за управление на здравето и безопасността при работа предоставя рамка за управление на рисковете и възможностите. Внедряването й е стратегическо и оперативно решение за всяка структура.

Предлаганата колекция „Стандарти за управление на здравето и безопасността при работа” включва стандарти, които обхващат всички аспекти, необходими за прецизното управление на здравето и безопасността при работа във всички видове организации, независимо от тяхната големина и сектора, в който работят. Включен е и документът, който дава указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 - СД ISO/PAS 45005:2021.

Колекцията се състои от следните стандарти и стандартизационни документи:

- БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане (на български език) – всяка организация носи отговорност за здравето и безопасността на работниците и на другите лица, които могат да бъдат повлияни от нейната дейност. Тази отговорност включва осигуряване и защита на тяхното физическо и психично здраве. БДС ISO 45001:2018 e стандартът, съдържащ изискванията за изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР), която да даде възможност на организацията да осигурява безопасни и здравословни работни места, да предотвратява наранявания и заболявания, свързани с работата, и да подобрява резултатността по ЗБР на организацията.

- БДС ISO 45003:2021 Управление на здравето и безопасността при работа. Психичeско здраве и безопасност на работното място. Указания (на английски език) – съдържа указания за управление на психосоциалния риск в рамките на системата за управление на ЗБР, основана на ISO 45001. Той дава възможност на организациите да предотвратят свързаните с работата наранявания и заболявания на своите работници и на други заинтересовани страни и да насърчат благосъстоянието на работното място. Стандартът може да се използва за разработване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на здравословни и безопасни работни места.

- СД ISO/PAS 45005:2021 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 (ISO/PAS 45005:2020) (на български език) – включва указания и практически препоръки към организациите и работещите за това как да управляват рисковете, произтичащи от COVID-19, за защита на здравето и безопасността на работещите и са подходящи както за организации, които възобновяват дейността си, така и за тези, които са действали през цялата пандемия, а също и за тези, които сега започват дейността си.

- СД ISO/IEC/TS 17021-10:2018 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 10: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на здравето и безопасността при работа (на български език) – тази техническа спецификация е приложима при извършване на одити и сертификация на системи за управление на ЗБР на базата на ISO 45001 и може да се използва и за други приложения, свързани със ЗБР. СД ISO/IEC/TS 17021-10:2018 определя допълнителни изисквания за компетентност на персонала, участващ в процеса на одит и сертификация на системи за управление на ЗБР и допълва съществуващите изисквания на ISO/IEC 17021-1.

- СД ISO/TS 24179:2020 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на професионалното здраве и безопасността (ISO/TS 24179:2020) (на английски език) – тази техническа спецификация описва елементите на организационното здраве, безопасност и благосъстояние и предоставя правилото за сравними мерки/измерители за вътрешно и външно отчитане. Тя също така акцентира на въпроси, които трябва да бъдат взети предвид при тълкуване на данните за съответствие, особено при вземане на решение за подходяща намеса и при докладване към външни заинтересовани страни (например регулаторни органи, инвеститори).

Цената на колекцията е 180 лв. с ДДС, като отстъпката е 43 % в сравнение със закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Управление на ЗБР
60.60 Публикуван стандарт
11.10.2021 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход