Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50726-1:2023

Системи за извънредни и опасни ситуации. Част 1: Системи за реагиране при извънредни и опасни ситуации. Основни изисквания, задължения, отговорности и дейности

Emergency and danger systems - Part 1: Emergency and danger response systems (EDRS) - Basic requirements, duties, responsibilities and activities

Главна информация

45.99     13.11.2023 г.

50.20    5.01.2024 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.320  

Обект и област на приложение

Този документ се прилага за планирането, инсталирането, въвеждането в експлоатация, експлоатацията и поддръжката на система за реагиране при извънредни и опасни ситуации. Системата за реагиране при извънредни и опасни ситуации е част от цялостно решение за справяне със специфични събития като извънредни ситуации или кризи.
Този документ определя:
- технически процеси и отговорности за поддържане на всички процедури от регистриране на събитие (спешност, опасност) до окончателната му обработка;
- управлението на техническия риск, включително дефинирането на целите за безопасност/сигурност и организацията на работния процес, както и необходимите спецификации по отношение на досието за управление на техническия риск;
- свързани задължения, отговорности и дейности като части от интегриран цялостен процес на управление на риска за постигане на целите за безопасност и сигурност, ефективност и ефикасност, както и безопасност/сигурност на данните и системата;
- три различни степени на безопасност/сигурност, със съответните продуктови функционалности, необходими за постигането им;
- основните изисквания за системите за аварийно реагиране и реагиране при опасност (EDRS) в обществени сгради като образователни заведения (напр. училища, университети), правителствени заведения, детски градини и подобни заведения;
- отговорностите съгласно приложимото национално законодателство относно законите за безопасност и здраве при работа и по този начин се обръща специално внимание на отговорността на работодателите;
и описва:
- процесът на създаване, поддържане и актуализиране на досието за управление на риска, в който техническите рискове са изброени и оценени и са определени остатъчните технически рискове, което води до степента и структурата на EDRS;
и има за цел да подпомогне изпълнението на:
- Национални законови и други разпоредби (напр. Закон за равните възможности за хората с увреждания, Закони за безопасност и здраве при работа, закони за образованието);
дава съответните насоки относно:
- управлението на организационния риск;
не замества спецификациите на стандартите към следните системи:
- системи за пожарна безопасност, включително, но не само, системи за откриване на пожар и пожароизвестяване, стационарни противопожарни системи, системи за контрол на дим и топлина,
- системи за сигурност.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50726-1:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
13.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 50726-1