Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Стандарти за околна среда (основен стандарт ISO 14001)

Колекция „Стандарти за околната среда”

Collection “Standards for the environment”
13.09.2022 г.

Главна информация

60.60     23.09.2021 г.

BDS

ТК-15

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Управлението по отношение на околната среда, оценката на въздействието върху околната среда и климатичните промени са изключително актуални теми в световен мащаб. Връзката на хората и икономиката с жизнената среда, в която те се развиват, се изследва и обсъжда все повече, защото обществото е осъзнало, че за да съществува, икономиката, в частност бизнесът, трябва да се развива в хармония с околната среда. Клиентите и потребителите, при избора си на доставчици на продукти и услуги, предпочитат компании и организации, които включват най-добрите практики в съответствие с екологичните изисквания.
Стандартите, разработвани в областта на околната среда, имат пряко отношение към осигуряване на безопасността на обществото като цяло. Тези стандарти дават насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, характеризирането на отпадъците, както и тяхното редуциране и последващо рециклиране.
Колекцията „Стандарти за околната среда“ включва, освен основополагащите стандарти за системи за управление по отношение на околната, и такива, свързани с политиките и мерките по намаляване на въздействието върху околната среда и с климатичните промени. С настоящата актуализация (септември 2022) се добавя БДС EN ISO 14050:2020 на български език.
Колекцията включва:
- БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015) - посочва изискванията на системата за управление по околна среда, които организацията може да използва за повишаване на резултатността си спрямо околната среда /на български език/;
- БДС EN ISO 14004:2016 Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016) - дава насоки на организацията за създаване, прилагане, поддържане и подобряване на стабилна, надеждна и сигурна система за управление по отношение на околната среда /на български език/;
- БДС EN ISO 14046:2016 Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки (ISO 14046:2014) - определя принципите, изискванията и насоките, свързани с оценяване на водния отпечатък на продукти, процеси и организации въз основа на оценяване на жизнения цикъл (LCA) /на български език/;
- БДС EN ISO 14050:2020 Управление по отношение на околната среда. Речник (ISO 14050:2020) – съдържа основните термини и техните определения, които се използват в документите от областта на системите и инструментите за управление на околната среда в подкрепа на устойчивото развитие /на български език/;
- БДС EN ISO 14008:2020 Парична оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда (ISO 14008:2019) - определя методологическата рамка за паричната оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда /на български език/;
- БДС EN ISO 14031:2021 Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността по отношение на околната среда. Указания (ISO 14031:2021) - дава насоки за проектиране и използване на оценяването на резултатността по отношение на околната среда в рамките на организацията /на английски език/;
- БДС EN ISO 14067:2018 Парникови газове. Въглероден отпечатък на продукти. Изисквания и указания за количествено определяне (ISO 14067:2018) - определя принципи, изисквания и насоки за количествено определяне и докладване на въглеродния отпечатък на продукт (CFP), по начин, съвместим с международните стандарти за оценка на жизнения цикъл (LCA) (ISO 14040 и ISO 14044) /на английски език/;
- БДС EN ISO 14091:2021 Приспособяване към промените на климата. Насоки за уязвимост, въздействие и оценяване на риска (ISO 14091:2021) - дава указания за оценяване на рисковете, свързани с потенциалните въздействия на изменението на климата. Може да се използва за оценка както на настоящите, така и на бъдещите рискове от изменението на климата /на английски език/.
Тази колекция Ви дава 68 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Стандарти за околна среда (основен стандарт ISO 14001)
60.60 Публикуван стандарт
23.09.2021 г.