Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17837:2023

Пощенски услуги. Екологичен отпечатък за доставка на колети. Методология за изчисляване и деклариране на емисии на парникови газове и замърсители на въздуха от услугите за доставка на логистични пратки

Postal Services - Parcel Delivery Environmental Footprint - Methodology for calculation and declaration of GHG emissions and air pollutants of parcel logistics delivery services

Главна информация

60.55     7.08.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-80

Европейски стандарт

03.240     13.020.60  

Обект и област на приложение

Toзи документ установява обща методология за изчисляване и деклариране на преките и непреките емисии на парникови газове (ПГ), както и на замърсители на въздуха, свързани с всяка услуга за доставка на колетни пратки.
Той обхваща само част от цялата верига за създаване на стойност в търговията на дребно, която обикновено се състои от създаването на продукта, съхранението на запасите, разпространението на стоките и предоставянето на продукта на потребителите.
Настоящият документ включва само разпространението на стоки, но разглежда цялата верига на стойността на потока на процеса на транспортиране на колетни пратки, а именно обиколките за събиране и доставка, директното впръскване, транспортирането на колетни пратки и операциите, дължащи се на обработката и физическото боравене с колетни пратки. Вижте фигура 1 по-долу за графична илюстрация.
Фигура 1 - Преглед на операциите по доставка на колетни пратки...
Настоящият документ обхваща емисиите, свързани с дейностите, свързани с транспортирането нагоре и надолу по веригата, както и с оперативните дейности за доставка на пратка. По-подробно той включва:
- използването на превозни средства (за всички видове транспорт) по време на етапа на доставка по отношение на основния транспорт, както и на транспорта, свързан с първата и последната миля;
- всички свързани преки и непреки емисии от използването и процесите в логистичните обекти, а именно офиси, обекти и сгради, в които се извършва виртуална обработка (компютърни услуги за данни), административно управление и физическа обработка на пратки;
- други оперативни дейности, необходими за изпълнение на услугата по доставка на колетни пратки, например необходимите опаковъчни материали (всичко допълнително към основната опаковка, присъща на колетната пратка), предоставени от доставчиците на логистични услуги за колетни пратки, включително от субекта за електронна търговия; и
- управление на отпадъците от обектите на доставчиците на логистични услуги за колетни пратки.
При количественото определяне на емисиите на парникови газове се отчитат и емисиите на парникови газове, свързани с енергийните процеси нагоре по веригата за горива и електроенергия, използвани от превозните средства и свързаната с тях експлоатационна инфраструктура (включително например производството и дистрибуцията на горива). По този начин се гарантира, че стандартът обхваща и дава стойности както за преките, така и за непреките емисии (включително емисиите от кладенеца до резервоара). Освен това може да се вземе предвид и пробегът на празен автомобил. В резултат на това резултатите от изчисленията позволяват последователно сравняване на възможни различни енергийни източници от страна на доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, потребителите и други заинтересовани страни.
Настоящият документ обхваща също така замърсителите на въздуха въглероден оксид, азотни оксиди, прахови частици 2,5 и 10 и серни оксиди, свързани с използването на превозни средства за всички видове транспорт за емисиите от изгорели и неизгорели газове, както и всички свързани с тях преки и непреки емисии от използването и процесите в логистичните обекти, а именно офиси, площадки и сгради.
Той определя общите принципи, определенията, границите на системата, методите за изчисление, правилата за разпределение на парцелите и изискванията за данните, с цел да се насърчат стандартизираните, точни, надеждни и проверими декларации по отношение на количествено определените емисии. Той включва и примери за прилагането на принципите.
Потенциални ползватели на този документ са всички лица или организации, които трябва да се позоват на стандартизирана методология при съобщаване на резултатите от количественото определяне на емисиите, свързани с услугата за доставка на колетни пратки, особено доставчиците на логистични услуги за доставка на колетни пратки и ползвателите на услугата за доставка на колетни пратки (напр. изпращачи и получатели).
Настоящият документ представя следните елементи:
- насоки стъпка по стъпка за количествено определяне на емисиите, свързани с логистичните услуги за доставка на колетни пратки;
- методология за изчисляване на емисиите на парникови газове;
- методика за изчисляване на замърсителите на въздуха (въглероден оксид (CO), азотни оксиди (NOx), прахови частици (PM) 2,5 и 10 и серен оксид (SOx));
- правила за разпределение по елементи (парцели); и
- рамки за докладване и данни, които да се споделят с бизнес клиенти или получатели.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17837:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
7.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17837:2023