Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12285-4:2023

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 4: Вертикални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за отопление и охлаждане на сгради

Workshop fabricated steel tanks - Part 4: Vertical cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings

Главна информация

60.55     20.11.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.300     23.020.10  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за заводски произведени метални цилиндрични вертикални стоманени резервоари, с единични и двойни стени за надземно съхранение на замърсяващи водата течности (както запалими, така и незапалими) в следните граници:
• от Ø 1250 mm до Ø 4 000 mm номинален диаметър на вътрешния резервоар и,
• до максимална обща дължина, 6 пъти по -голяма от номиналния вътрешен диаметър на резервоара и
• резервоар, който може да бъде разделен от 1 до 5 отделения
• за течности с максимална плътност до 1,9 kg/l и ,
• с работно налягане (P0) от максимум 50kPa (0,5 bar (g)) и минимум- 5 kPa (- 50 mbar (g)) и,
• когато се използват резервоари с двойни стени с вакуумна система за откриване на течове, вискозитетът на съхраняваната среда не трябва да надвишава 5 x 10-3 m²/s
Този документ е приложим за нормални условия на околната температура (-40 ° C до + 50 ° C). Когато температурите са извън този диапазон, трябва да се вземат предвид допълнителни изисквания.
Този документ не е приложим за резервоари, използвани за съхранение и/или подаване на гориво/газ за сградни отоплителни/охладителни системи, и за топла или студена вода, която не е предназначена за консумация от човека, нито за товари и специални мерки, необходими в райони, изложени на риск от земетресения.
Този документ не е приложим за съхранение на течности с класове опасни товари, изброени в Таблица 1, поради свързаните специални опасности.
Таблица 1-Списък на опасните товари, които не са обхванати от този стандарт:
Класификация на ООН Вид опасни товари
Клас 1 Експлозиви
Клас 4.2 Вещества, които могат да се самозапалят
Клас 4.3 Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове
Клас 5.2 Органични пероксиди
Клас 6.2 Инфекциозни вещества
Клас 7 Радиоактивни вещества, циановодород или течности с разтворен циановодород, метални въглероди, флуороводородна киселина, бромидни течности
ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените класификации са тези, приети от Комитета на експертите на ООН по транспорта на опасни товари (не трябва да се тълкуват като класове резервоари, описани в 6.2).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12285-4:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12285-4:2023