Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-4-1 rev:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    19.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) Част 4-1 на Еврокод 3 съдържа принципи и правила за приложение за конструктивното проектиране стоманени силози с кръгла или правоъгълна форма в план, свободно стоящи (на терена) или подпрени на носеща конструкция (повдигнати).
(2) Предписанията, дадени в тази част, допълват, изменят или заменят еквивалентните предписания в различните части на EN 1993-1.
(3) Тази част разглежда само изискванията за носимоспособност и устойчивост на стоманени силози. За други изисквания (като експлоатационна сигурност, функционални характеристики, производство и монтаж, контрол на качеството, детайли като шахти, фланци, устройства за пълнене, за изпразване, захранващи механизми и др.), виж съответните стандарти.
(4) Определените тук силози са или самостоятелна конструкция, или може да са част от група силози. За група силози, терминът силоз се употребява в този стандарт за означаване на единична клетка в групата силози.
(5) Предписания във връзка със специалните изисквания за сеизмично проектиране са дадени в EN 1998-4, който допълва или приспособява предписанията на Еврокод 3 специално за тази цел.
(6) Проектирането на опорните конструкции на силози се разглежда в EN 1993-1-1. Опорната конструкция включва всички конструктивни елементи под долния пояс на най-долния пръстен от силоза, виж фигура 1.1.
(7) Стоманобетонните фундаменти на стоманени силози са разгледани в EN 1992 и EN 1997.
(8) Числени стойности за специфични въздействия върху стоманени силози, които се имат предвид при проектирането, са дадени в EN 1991-4 “Въздействия върху силози и резервоари”.
(9) Тази част 4-1 не включва:
- огнеустойчивост;
- цилиндрични силози с вътрешни секции;
- вътрешни конструкции в отделен силоз
- силози с вместимост по-малко от 100 kN (10 тона);
- случаи, при които са необходими специални мерки за ограничаване последствията от аварии.
(10) Когато този стандарт се прилага за силози с кръгла форма в план, геометричната форма се ограничава до ососиметрични конструкции, но въздействията върху тях могат да бъдат несиметрични и техните опори могат да причинят несиметрични усилия в силоза.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-4-1:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-4-1 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-4-1 rev