Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-7 rev:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plate assemblies with elements under transverse loads

Главна информация

40.10     14.10.2022 г.

40.20    2.03.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-7 съдържа основни правила за конструктивно проектиране на неоребрени и оребрени плочи, които са част от пълностенни конструкции, чиито елементи са подложени предимно на разпределено натоварване извън равнината им.
(2) EN 1993-1-7 е приложим за конструкции за съхраняване, като силози, резервоари и прегради, при които външните натоварвания действат преди всичко извън равнината на техните отделни елементи. Когато пълностенния компонент, натоварен на огъване, е подложен допълнително на мембранни сили, които имат значителен ефект върху носимоспособността, този документ обхваща оценяване на носимоспособността чрез процедури за компютърен анализ.
(3) EN 1993-1-7 е приложим за конструкции със сегменти с правоъгълна, трапецовидна или триъгълна форма, всяка от тях с една ос на симетрия.
(4) EN 1993-1-7 не се прилага за пълностенни компоненти, при които изискванията за преобладаваща конструктивна носимоспособност са свързани с мембранни сили в плочите (за това виж EN 1993-1-5).
(5) EN 1993-1-7 не се прилага за пълностенни компоненти с кривина (извън равнинност) превишаваща тази, определена в 1.2 (4). За такива извити плочи виж EN 1993-1-6.
(6) EN 1993-1-7 не се прилага за кръгли или пръстеновидни плочи. За такива плочи виж EN 1993-1-6.
(7) EN 1993-1-7 не се прилага за студеноформувани плочи. За такива плочи виж EN 1993-1-6.
(8) Този документ определя изчислителните стойности на носимоспособностите. Когато не са дадени препоръчителни стойности за частните коефициенти за носимоспособностите на странично натоварени пълностенни елементи, обхванати от приложим стандарт, стойности са дадени в таблица 4.2 или в национално приложение.
(9) Този стандарт разглежда изискванията за оразмеряване по крайни гранични състояния за:
- пластично разрушаване;
- циклично пластифициране;
- загуба на устойчивост;
- умора.
(10) Общото равновесие на конструкцията (хлъзгане, отлепване, преобръщане) не е включено в този стандарт. Специални съображения за конкретни приложения са дадени в съответните части на EN 1993.
(11) Правилата от този стандарт се отнасят за пълностенни конструкции, които са произведени от оребрени или неоребрени плочи или панели. Стандартът е приложим също за изчисляване на отделни плочи или панели, които са натоварени предимно извън равнината на всяка плоча. Въздействия от триене на повърхността на плочата, както и сили от съседни компоненти, долепени до плочата, пораждат въздействия в равнината на всяка плоча.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-7:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-7 rev:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
14.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-7