Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-1-6:2023

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and stability of shell structures

Главна информация

40.60     8.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

Обект и област на приложение

EN 1993-1-6 предоставя правила за проектиране на пълностенни стоманени конструкции, които имат форма на ротационни (ососиметрични) черупки.
EN 1993-1-6 е приложим за неоребрени ососиметрични черупки, оформени от изотропни валцувани листове с използване както на алгебрични, така и компютърни процедури, и за оребрени ососиметрични черупки с различна конструкция на стените чрез компютърни процедури. Той се прилага също за свързаните кръгли или пръстеновидни плочи, за пръстеновидни и надлъжни ребра, когато са част от цялостната конструкция на черупката. Обхванати са общи процедури за компютърно изчисляване на всички видове черупки.
EN 1993-1-6 не се прилага за произведени готови черупки, за плочи от черупки, или за черупки с елиптична форма, с изключение че компютърните процедури са приложими за всички видове черупки. EN 1993-1-6 не се прилага за конструкции, подложени на сеизмично или друго динамично натоварване. Той не обхваща аспекти, като пропускане на съхранявани течности или твърди материали.
В този стандарт не са разгледани специално цилиндрични и конични части. Предписанията обаче, може да се прилагат за тях, ако граничните условия са съответно отчетени.
Този стандарт определя характеристични и проектни стойности на якостта на конструкцията.
Този стандарт разглежда изискванията за проектиране по следните крайни гранични състояния:
- пластично разрушаване;
- циклично пластифициране;
- загуба на устойчивост;
- умора.
Общото равновесие на конструкцията (хлъзгане, отлепяне, преобръщане) не е включено в този стандарт. Специални съображения за конкретни приложения са дадени в съответните части на EN 1993.
Подробни формули за опростено изчисляване на неоребрени цилиндри, конуси и сферични куполи са дадени в приложенията.
Предписания за опростено изчисляване на специфични оребрени черупкови конструкции са дадени в EN 1993-4-1.
Този стандарт е предназначен за прилагане при стоманени черупки. Когато няма стандарт за черупкови конструкции от други метали, може да се използват предписанията на този стандарт, при условие че съответните характеристики на метала са отчетени по подходящ начин.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-6:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-6:2023
40.60 Край на общественото допитване
8.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-1-6