Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1993-6 rev:2022

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures

Главна информация

30.99     4.09.2023 г.

40.10    19.10.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-6 предоставя правила за конструктивно проектиране на подкранови конструкции.
(2) EN 1993-6 е приложим за подкранови конструкции, по-специално за подкранови пътища в сгради или на открито за:
a) подвижни мостови кранове:
- подпрени върху горния пояс на подкрановите греди;
- окачени под подкрановите греди;
b) монорелсови телфери.
ЗАБЕЛЕЖКА: Принципите на правилата за проектиране може да бъдат прилагани за подкранови конструкции на други видове кранове, като се отчитат разликите в натоварванията, предизвикани от крана, ако има такива. Например, правилата за проектиране на подкранови конструкции за кранове, изброени в (2) допускат, че хоризонталните сили от крана най-общо възникват произволно, разпределени по продължение на крановия път. Тази предпоставка не е приложима за други видове кранове като портални кранове.
(3) EN 1993-6 не се прилага за окачени леки кранове, съответстващи на EN 16851, виж фигура 1.1.
(4) Допълнителни правила са дадени за спомагателни елементи, включително кранови релси, крайни буфери, подкранови конзоли, спирателни връзки и спирателни греди.
(5) EN 1993-6 не се прилага за кранове и други движещи се части.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-6:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-6 rev:2022
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
4.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1993-6 rev