Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 3691-4:2023

Индустриални кари. Изисквания за безопасност и проверка. Част 4: Индустриални кари без водач и техните системи (ISO 3691-4:2023)

Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 4: Driverless industrial trucks and their systems (ISO 3691-4:2023)

Главна информация

60.55     5.05.2023 г.

60.60   

BDS

ЕРГ 14

Европейски стандарт

53.060  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания за безопасност и средствата за тяхната проверка за кари без водач (наричани по-долу кари) и техните системи.
Примери за кари без водач (кари, както са определени в ISO 5053 1:2020).
Този документ се отнася също за изисквания за кари без водач, които са снабдени с:
- автоматични режими, които изискват или действие(ия) на операторите за започване или разрешаване на такива автоматични операции;
- възможността за превозване на един или повече пътници (които не се считат за водачи или оператори);
- допълнителни ръчни режими, които позволяват на операторите да управляват ръчно карите; или
- режим за поддържане, който позволява операторът да задейства ръчно функциите на карите за целите на поддържането.
Този документ не се отнася за кари, направлявани с механични средства (релси, водачи и други) или кари с дистанционно управление, които не се считат за кари без водач.
За целите на този документ, индустриален кар без водач е транспортно средство, задвижвано от двигател, което е проектирано да работи автоматично.
Системата на кара включва системата за управление, която може да е част от кара и/или отделно от него, средства за направляване и захранваща система. Конкретни изисквания за източници за захранване не са обхванати в този документ.
Състоянието на работната площ оказва значително въздействие върху безопасната експлоатация на карите без водач. Подготовката на работната площ за премахването на свързаните с нея опасности е посочена в приложение А.
Този документ се отнася до всички значителни опасности, опасни ситуации или опасни събития, по време на всички фази на експлоатационния живот на карите (ISO 12100:2010, 5.4),както са дадени в приложение В, съответно за приложимите машини, когато те се използват по предназначение и при условия на неправилно използване, които са разумно предвидими от производителя.
По-специално, този документ не се прилага за значителни опасности, свързани с:
- шум;
- вибрации;
- йонизиращо и нейонизиращо лъчение;
- лазерно лъчение;
- търговска литература (търговски документи);
- декларация за вибрации, предавани от мобилни машини.
Не се отнася за допълнителни опасности, които могат да възникнат:
- при работа при тежки условия (например екстремни климатични условия, използване при температури на замръзване, силни магнитни полета),
- при експлоатация в радиационна обстановка;
- за кари, предназначени за експлоатация на публични места (по-специално ISO 13482:2014);
- по време на експлоатация на публични пътища;
- при експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера;
- по време на експлоатация за военни цели;
- по време на експлоатация със специални изисквания за хигиена;
- по време на експлоатация в йонизиращи радиационни среди;
- по време на превозване на пътници, различни от обучен оператор,
- при обработване на товари, чиято природа може да доведе до опасни ситуации (например разтопен метал, киселини/основи, излъчващи материали),
- за положение на оператора върху кара с функции за повдигане по-високо от 1 200 mm от пода/терена до пода на платформата.
Този документ не съдържа изисквания за безопасност за ремарке(та), теглено(и) от кари.
Този документ не съдържа изисквания за безопасност за повдигани с оператора кари.
Този документ не се прилага за кари, произведени преди датата на неговото публикуване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3691-4:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 3691-4:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
5.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3691-4:2023

Въвежда ISO 3691-4:2023