Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62990-1:2022

Атмосфери на работното място. Част 1: Газови детектори. Изисквания за производителност на детектори за токсични газове (IEC 62990-1:2019)

Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases

Главна информация

60.55     17.08.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20     13.040.30  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Тази част на IEC 62990 определя общи изисквания за проектиране, функциониране и изпълнение и описва методите за изпитване, които се прилагат към преносимо, транспортируемо и неподвижно съоръжение за откриване и измерване на концентрация на токсични газове и пари в атмосферата на работното място и други промишлени и търговски приложения . Този документ е приложим за съоръжение за непрекъснато наблюдение, чиято основна цел е да осигури индикация, аларма и/или друга изходна функция, чиято цел е да покаже наличието на токсичен газ или пари в атмосферата и в някои случаи да инициира автоматични или ръчни защитни действия. Той е приложим за съоръжение, в което сензорът генерира електрически сигнал, когато има газ. Този документ се прилага за два вида съоръжение:
- Съоръжение за експозиция в професионална среда тип HM (Мониторинг на здравето): За измерване на експозиция в професионална среда, изискванияза експозиция в професионална среда са фокусирани върху неопределеността на измерване на концентрациите на газ в района на граничните стойности на експозиция в професионална среда (OELV) . Горната граница на измерване ще бъде определена от производителя в съответствие с 4.2.1.
- Тип SM (мониторинг на безопасността) съоръжение за „общо откриване на газ“: За общите приложения за откриване на газ (напр. предупреждение за безопасност, откриване на течове), изискванията за производителност са насочени към сигнализиране с аларма.
Горната граница на измерване ще бъде определена от производителя според предназначението на съоръжението. Като цяло изискванията за точност ще бъдат по -високи за съоръжение тип HM, отколкото за съоръжение тип SM. Същото съоръжение може да отговаря на изискванията както за тип HM, така и за тип SM. За съоръжение, използвано за установяване наличието на множество газове, този документ се прилага само за откриване на токсичен газ или пари. Този документ не е приложим за съоръжение:
- с проби и концентратори като сорбенти или хартиена лента с необратима индикация;
- използва се за измерване на газ и пари, свързани с риска от експлозия;
- използва се за измерване на кислород;
- използва се само в лаборатории за анализ или измерване;
- използва се само за целите на измерване на процеса;
- използвани в битовата среда;
- използвани при мониторинг на замърсяването на въздуха в околната среда;
- използва се за измерване на газ с открита пътека (линия на видимост);
- използва се за контрол на вентилацията в паркинги или тунели.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 45544-1:2015

Отменя и заменя
БДС EN 45544-2:2015

Отменя и заменя
БДС EN 45544-3:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62990-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
17.08.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prБДС EN IEC 62990-1:2021/A11:2022

Свързан проект

Въвежда EN IEC 62990-1:2022

Въвежда IEC 62990-1:2019