Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12012-4:2019+A1:2022

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност на агломерационни машини

Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

83.200  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ разглежда всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с агломерационните машини за преобразуване на пластмасовите отпадъци във формата, размера и характеристиките на потока, когато те се използват по предназначение и при условия на разумно предвидима неправилна употреба от производителя (виж приложение A). Опасностите са идентифицирани, като се вземат предвид всички фази от жизнения цикъл на машината съгласно EN ISO 12100: 2010, 5.4.
Машините, разгледани в този документ, започват от външния ръб на отвора за подаване и завършват на външния ръб на отвора за изпускане.
Този документ не е предназначен за:
- опасности, дължащи се на емисиите при обработка на материали, които биха могли да бъдат опасни за здравето;
- опасности, причинени от възпламеняване на запалими остатъци в обработвания материал;
- изисквания към вентилационните системи за отработени газове.
Този документ не е приложим за агломерационни машини, произведени преди датата на публикуването му.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12012-4:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12012-4:2019+A1:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12012-4:2019+A1:2021