Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61557-13:2023

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на мерките за защита. Част 13: Ръчни и ръчно-задвижвани токови клещи и сензори за измерване на токове на утечка в електрически разпределителни системи (IEC 61557-13:2023)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems

Главна информация

50.60     16.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20     29.080.01     29.240.01  

Обект и област на приложение

IEC 61557-13:2023 определя специални изисквания за производителност на ръчни и ръчно задвижвани токови клещи и сензори за измерване на токове на утечка в електрически разпределителни системи до 1 000 V променливо нарежение и 1 500 V постоянно напрежение, като се взема предвид влиянието на високо външно ниско напрежение -честотни магнитни полета и други въздействащи величини. Виж приложение A за примери на приложения за измерване.
Този документ не се прилага за токови клещи или сензори, които се използват в комбинация с устройства за локализиране на повреда в изолацията в съответствие с IEC 61557-9, освен ако не е посочено от производителя.
Този международен стандарт трябва да бъде използван заедно с IEC 61557-1:2019.
IEC 61557-13:2023 отменя и заменя първото издание, публикувано през 2011 г. Това издание представлява техническо преразглеждане.
Това издание включва следните значителни технически промени по отношение на предишното издание:
а) терминът "фиксиращо устройство" е премахнат;
b) обхватът на измерване е променен на обхват на дисплея, индикацията за постоянно напрежение или пикови стойности е добавена в 4.1;
c) честотата за изпитване на чувствителност към нискочестотни магнитни полета е определена в 4.2;
d) посоченият обхват на измерване сега се определя като обхват от показани стойности въз основа на работната неопределеност в 4.3;
e) привеждане в съответствие на структурата с тази на цялата серия IEC 61557;
f) вариантът E12 (максимален ток на натоварване) може да бъде определен според спецификацията на производителя.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61557-13:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61557-13:2023
50.60 Край на гласуването
16.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 61557-13:2023

Въвежда IEC 61557-13:2023 ED2