Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-1-1:2022

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1-1: Общи правила и сеизмични въздействия

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.120.25  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1998-1-1
(1) Този документ е приложим за проектиране и проверка на сгради и други конструкции в сеизмични райони. Той дава общи правила, отнасящи се за всички видове конструкции, с изключение на специални конструкции.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специалните конструкции принадлежат към клас на значимост СС4, които не са напълно обхванати от Еврокодовете. Категориите конструкции с клас на значимост СС4, за които EN 1998 или части от него се прилагат в съответната страна, могат да бъдат указани от съответните власти, или може да бъдат намерени в националното приложение.
(2) Този документ предоставя основни изисквания към експлоатационните характеристики и критериите за съответствие, приложими за сгради и строителни съоръжения в сеизмични райони.
(3) Този документ дава правила за представяне на сеизмичните въздействия и описание на проектните сеизмични ситуации. За някои видове конструкции, обхванати от други части на EN 1998, са необходими допълнителни правила, които са дадени в тези съответни части.
(4) Този документ съдържа общи методи за конструктивен анализ и проверки при сеизмични въздействия, включително конструкции с изолация в основите и конструкции с разпределени дисипативни системи.
(5) Този документ съдържа правила за моделиране и проверка на напрежения и деформации в крайно гранично състояние.
1.2 Предпоставки
(1) Общите предпоставки в prEN 1990:2021, 1.2, са допълнени както е дадено в (2) до (6).
(2) Прието е, че няма да бъдат направени промени в конструкцията и в масите, приложени върху конструкцията по време на строителството, или през времето на експлоатация на конструкцията по отношение на проекта, освен ако са извършени подходящи уточнения и проверки. Това се отнася също за спомагателните елементи (виж 3.1.2). Поради специфичната природа на сеизмичната устойчивост, това се прилага дори в случаите на промени, които водят до увеличаване на сеизмичната устойчивост.
(3) В проектните документи следва да се показват размери, детайли и характеристики на материалите за конструктивните елементи. Когато е подходящо, проектните документи следва да включват характеристики на специални устройства, които да се използват, както и разстояния между конструктивните и спомагателните елементи. Следва да бъдат специфицирани препоръки за необходимия контрол на качеството.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-1-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-1-1 rev