Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-5:2022

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически аспекти, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Geotechnical aspects, foundations, retaining and underground structures

Главна информация

40.60     8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.120.25  

Обект и област на приложение

1.1 Обект и област на приложение на prEN 1998-5
(1) Този документ установява общи принципи за проектиране и оценяване на геотехнически системи в сеизмични райони. Той дава общи правила, отнасящи се за всички фамилии геотехнически конструкции, за проектиране на фундаменти, подпорни конструкции и подземни конструкции и допълва EN 1997–3 за проектиране при сеизмични въздействия.
(2) Този документ съдържа основните изисквания за експлоатационни характеристики и критерии за съответствие, приложими за геотехнически конструкции и геотехнически системи в сеизмични райони.
(3) Този документ се позовава на правилата за представяне на сеизмичните въздействия и описанието на сеизмичните ситуации, дефинирани в EN 1998-1-1, и предоставя специфична дефиниция на сеизмичното въздействие, приложима за геотехнически конструкции.
1.2 Предпоставки
(1) Приема се, че основните предпоставки в prEN 1990:2021, 1.2 се прилагат.
(2) При препоръките в този стандарт се приема, че страните, участващи в проектирането по отношение на анализи за оценяване и възможно проектиране на укрепване на съществуващи геотехнически конструкции, притежават необходимия опит за типовете конструкции, които ще се укрепват или възстановяват.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-5:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-5:2022
40.60 Край на общественото допитване
8.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-5