Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-115:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-115: Специфични изисквания за уреди за грижа за кожата (IEC 60335-2-115:2021)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-115: Particular requirements for skin beauty care appliances

Главна информация

60.55     1.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.170     13.12     97.17  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите уреди за грижа за кожата на хората и предназначени за битови, търговски и подобни цели, като номиналното им напрежение е не повече от 250 V

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-115:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
1.03.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-115:2023/A11:2023

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60335-2-115:2023

Въвежда IEC 60335-2-115:2021 ED1