Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12341:2023

Атмосферен въздух. Стандартен гравиметричен метод за измерване за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5

Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter

Главна информация

60.55     24.04.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.20  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва стандартен метод за определяне на концентрацията по маса на суспендирани прахови частици PM10 или PM2,5 в околния въздух чрез вземане на проби от частиците върху филтри и претеглянето им с помощта на везна. Измерванията се извършват с устройства за взимане на проби/ самплери с конструкции на входа, както е посочено в приложение А, които работят при номинален дебит 2,3 m3/h, за номинален период за вземане на проби от 24 h. Резултатите от измерванията се изразяват в μg/m3, където обемът на въздуха е обемът при условия, околни/ близки до входа по време на вземането на пробите. Обхватът на приложение на този европейски стандарт е за 24 h измервания от приблизително 1 μg/m3 (т.е. границата на откриване на стандартния метод за измерване, изразена като неговата неопределеност) до 150 μg/m3 за PM10 и 120 μg/m3 за PM2, 5. Този европейски стандарт описва процедурите и дава изискванията за изпитването и използването на така наречените последователни устройства за взимане на проби/ самплери , оборудвани с приспособление за смяна на филтъра, подходящи за продължителна самостоятелна работа.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/50/EC

Качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12341:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12341:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
24.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12341:2023