Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50274:2023

Фиксирани ултразвукови детектори за изтичане на газ (UGLD). Общи изисквания и методи за изпитване

Fixed Ultrasonic Gas Leak Detectors (UGLD) - General requirements and test methods

Главна информация

60.55     7.08.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

13.320  

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за фиксирани ултразвукови детектори за изтичане на газ (UGLD - Ultrasonic Gas Leak Detectors). Този документ е приложим за ултразвуково съоръжение за откриване на течове на газ, предназначено да осигури индикация, аларма или друга изходна функция с цел иницииране на автоматични или ръчни действия за защита.
Този документ определя общите изисквания за проектиране, изпитване и технически изизквания и описва методите за изпитване, които се прилагат за неподвижни ултразвукови детектори за изтичане на газ. В този документ се разглеждат следните елементи:
— Нива на изтичане, които да се използват за проверка на обхвата на откриване на неподвижни ултразвукови детектори за изтичане на газ
— Изпитване на газа, който ще се използва (азот, метан, хелий и други)
— Формата и размерът на дюзата, използвани при всички изпитване, изпитване за скорост на изтичане
— Налягането на газа, използвано при всички изпитвания за скорост на изтичане
— Времетраене на всяко изпитване за скорост на изтичане
— Изпитване на височината на дюзата за изтичане от твърда основа
— Изпитване на ъгъла на дюзата за изтичане по отношение на изпитването на неподжини ултразвукови детектори за изтичане на газ
— Ъгъл на неподжини ултразвукови детектори за изтичане на газ по отношение на изтичането (полето на покритие на фиксирани ултразвукови детектори за изтичане на газ)
— Скорост на вятъра, температура на въздуха и влажност в деня на изпитването
— Минимално разстояние до твърди конструкции (стени и други) на мястото на изпитване
— Скорост и посока на вятъра
— Височина на монтаж спрямо земята
— Текстура на твърда земя между изтичането и неподжините ултразвукови детектори за изтичане на газ
— Източници на фонов шум, за които е известно, че пречат на неподжините ултразвукови детектори за изтичане на газ
— Спецификация на радиуса на откриване в 3 измерения
— Екологични ограничения, например температурни ограничения на сензорите
— Експлоатационни изисквания като температура, защита от проникване, класификация на опасните зони, вибрации и други.
Този документ също е приложим, когато производителят на съоръжението има изискване относно някои специални характеристики на конструкцията или към техническите характеристики, които превишават минималните изисквания на този документ. Този документ предписва, че всички подобни твърдения се верифицират и че процедурите за изпитване се разширяват или допълват, когато е необходимо, за да се верифицират заявените технически изисквания. Допълнителните изпитвания се съгласуват между производителя и изпитвателната лаборатория и се идентифицират и описват в протокола от изпитването.
Този документ не се прилага за газови детектори, използващи неултразвукови измервания за откриване на изтичане на газ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50274:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
7.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50724:2023