Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17681-2:2023

Текстил и текстилни продукти. Органичен флуор. Част 2: Определяне на летливи съединения чрез метод на екстракция с използване на газова хроматография

Textiles and textile products - Organic fluorine - Part 2: Determination of volatile compounds by extraction method using gas chromatography
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.01  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за изпитване (с използване на газова хроматография, GC), за откриване и количествено определяне на избрани екстрахирани перфлуорирани и полифлуорирани вещества в текстилни материали (влакна, прежди, платове) и тъкани с покритие.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: CEN/TR 16741 определя кои материали са подходящи за това определяне.
Метод за изпитване (с използване на течна хроматография, LC) за откриване и количествено определяне на избрани екстрахирани перфлуорирани и полифлуорирани вещества е определен в EN 17681-1.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Както настоящият документ, така и prEN 17681-1 са необходими за определяне и обобщаване на свързаните с PFOA вещества.
Класовете регулирани съединения са изброени в таблица 2. Класовете на други нерегламентирани съединения, които могат да бъдат определени от този документ, са определени в приложение C, таблица C.1. Този документ е приложим и за други PFAS вещества, при условие че методът е валидиран с допълнителните съединения.
За повече информация, виж на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17681-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17681-2:2022