Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 56008:2023

Управление на иновации. Инструменти и методи за измерване на иновационните дейности. Ръководство (ISO/DIS 56008:2023)

Innovation management - tools and methods for innovation operation measurements - Guidance (ISO/DIS 56008:2023)

Главна информация

40.60     25.04.2023 г.

BDS

ЕРГ 10

Европейски стандарт

03.100.40     03.100.01     03.100.70  

Обект и област на приложение

Значимите измервания, които водят до навременно обучение, коригиращи действия и подобрения, са от ключово значение за подпомагане управлението на иновационни дейности в дадена организация, за да се гарантира нейното оцеляване и благоприятно развитие (т.е. повишена конкурентоспособност за бизнеса и / или повишена ефективност и значимост за обществено ориентирани организации) .
Предложеният стандарт за инструменти и методи допълва стандарта ISO56002 за система за управление на иновациите. Той ще предоставя насоки за дефинирането, прилагането, оценката и по-нататъшното подобряване на измерванията, необходими за ефективно управление на иновационните дейности в дадена организация.
По-конкретно, този стандарт ще дава насоки за:
- Планирането за привеждане в съответствие на измерванията на иновациите със стратегията на организацията, оперативните цели и системата за управление на иновациите;
- Изборът на показатели за измерване на напредъка на иновационните дейности и изпълнението на иновационното портфолио.
- Разработването на начини за измерване на всеки индикатор (чрез количествени или качествени показатели) по ясен и приложим начин;
- Изборът на честота и очаквани целеви показатели за измервания на иновации;
- Предоставяне на необходимата подкрепа за ефикасно провеждане на измервания на иновациите и управление на тяхното развитие: финансиране, хора, инфраструктура, правни аспекти, документация и комуникации;
- Оценяване на резултатите от измерването, предприемане на коригиращи действия, учене и общуване;
- Преглед и актуализация на измерванията на иновациите на организацията по отношение на ефикасността при постигане на предвидените иновационни резултати и минимизиране на рисковете.
Насоките за измерване на иновациите, предоставени от този стандарт, ще бъдат полезни за всички видове организации (независимо от сектора и размера) и за всички видове иновации (независимо от хоризонта на времето).
Този стандарт предоставя насоки на общо ниво. Въпреки че дава някои примери за използвани измервания, той не предписва никакви специфични инструменти, методи за измервания на иновации или показатели.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 56008:2023
40.60 Край на общественото допитване
25.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 56008

Въвежда ISO/DIS 56008