Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Човешки ресурси 2 (основен стандарт ISO 10015)

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Collection of standards “Human resource management – standards on sustainability and development of human capital in the organizations”
21.02.2022 г.

Главна информация

60.60     13.01.2021 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

английски   български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите” е втора част на колекциите на БИС по темата за управление на човешките ресурси.

Тя има за цел не само да акцентира върху подобряването на процесите по подбор на персонал, но и да се фокусира върху аспекти като анализ на външния и вътрешния човешки капитал, оценка на компетентността и развитието на персонала, начините за измерване на професионалното здраве и безопасността при работа, разработването на система за управление на знанията по изискванията на конкретния стандарт. Най-важният актив за всяка компания е нейният персонал. И всяка организация, която поставя служителите си в основата на своята оперативна дейност, притежава рецептата за успех. Проучвания показват, че отдел „Човешки ресурси” с високоефективно управление и процеси за подбор на персонала е пряко свързан с по-високите икономически резултати на компанията.


Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи:

- БДС ISO 30408:2016 Управление на човешки ресурси. Общи указания за управление на човешките ресурси (на английски език) - предоставя насоки как да въведем инструменти, процеси и практики за да прилагаме ефективно и подобряваме непрекъснато управлението на човешките ресурси в рамките на организациите. Той е приложим за организации от всички размери и сектори, независимо дали са публични или частни, с цел печалба или нестопански.

- БДС ISO 30414:2019 Управление на човешки ресурси. Насоки за анализ и оценка на човешкия капитал, вътрешен и външен (ISO 30414:2018) (на английски език) - предоставя насоки за вътрешно и външно отчитане и докладване на човешкия капитал (HCR). Целта е да се разгледа и направи прозрачен приносът на човешкия капитал към организацията, за да се подкрепи устойчивостта на работната сила. Този документ предоставя насоки за следните основни области на HCR съответствие и етика; разходи; разнообразие; лидерство; организационна култура; организационно здраве, безопасност и благосъстояние; производителност; набиране, мобилност и оборот; умения и възможности; планиране на приемствеността; наличност на работната сила.

- БДС ISO 30401:2018 Системи за управление на знанията. Изисквания (ISO 30401:2018) (на български език) - определя изискванията и предоставя насоки за създаване, прилагане, поддържане, преглед и подобряване на ефективна система за управление на знанията в организациите. Всички изисквания на този стандарт са приложими за всяка организация, независимо от нейния вид или размер, или продуктите и услугите, които предоставя. По този стандарт може да се извършва оценяване на съответствието и сертифициране от трета независима страна.

- БДС ISO 10015:2020 Управление на качеството. Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (ISO 10015:2019) (на български език) - предоставя указания за организации, които създават, внедряват, поддържат и подобряват системи за управление на компетентността и развитие на персонала, за да постигат положителни резултати в работата, насочени към постигане на изискваното съответствие на продуктите и услугите и удовлетворяване на потребностите и очакванията на съответните заинтересовани страни.

- СД ISO/TS 24179:2020 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на професионалното здраве и безопасност (ISO/TS 24179:2020) (на български език) - документът описва елементите на организационното здраве, безопасност и благосъстояние и предоставя критерии за съпоставими мерки при вътрешно и външно докладване. Акцентира на въпросите, които е необходимо да се вземат предвид при тълкуване на данните за съответствие, особено когато се взема решение доколко подходящи са вътрешните мерки и при тяхното докладване на външни заинтересовани страни (например регулаторни органи, инвеститори).

- СД ISO/TR 30406:2018 Управление на човешките ресурси. Управление на устойчивата заетост в организацията (на английски език) - Целта на документа е да предостави ръководни принципи за разработване и прилагане на политики за устойчива заетост. Устойчивата заетост е от значение на различни нива: държавно, организационно и индивидуално. ISO/TR 30406:2017 се фокусира изключително върху организационното ниво. Тъй като организациите и отделните лица работят в много динамична и конкурентна среда, новият свят на труда изисква планиране на уменията, както и работна сила, която е гъвкава и адаптивна към редовното усвояване на нови умения, за да бъде в крак с организационните промени и развитие на индустрията.

Колекцията е актуализирана през м. февруари 2022 г., като СД ISO/TS 24179:2020 на английски език е заменен с изданието на български език.

Колекцията се предлага онлайн в PDF формат на цена от 174 лв., като отстъпката е 40 % в сравнение със закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Човешки ресурси 2 (основен стандарт ISO 10015)
60.60 Публикуван стандарт
13.01.2021 г.