Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Човешки ресурси 1 (основен стандарт ISO 30405)

Колекция „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Collection "Human resources management - guidelines, planning, impact and quality of hire metric"
19.12.2022 г.

Главна информация

60.60     27.10.2020 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

Най-важният актив за една компания е нейният персонал. И всяка организация, която поставя служителите си в основата на своята оперативна дейност, притежава рецептата за успех. Проучванията показват, че един отдел „Човешки ресурси” с високоефективно управление и процеси за подбор на персонала е пряко свързан с по-високите икономически резултати на компанията.

Колекцията от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал” има за цел не само подобряване на процесите по подбор на персонал, но и на бизнеса като цяло чрез използването на подобрени процеси за управление на човешките ресурси.

През декември 2022 г. колекцията е актуализирана с новия БДС ISO 30400:2022 "Управление на човешките ресурси. Речник (ISO 30400:2022)", който отменя и заменя БДС ISO 30400:2016.

Така колекцията включва официалните издания на следните стандарти на английски език:
- БДС ISO 30400:2022 Управление на човешките ресурси. Речник (ISO 30400:2022) Този документ оперделя термините, използвани в стандартите за управление на човешките ресурси. Този документ е разработен, за да спомогне за улесняване на общо разбиране и поддържане на последователност в основния речник в стандартите за управление на човешките ресурси.
- БДС ISO 30405:2016 Управление на човешки ресурси. Указания за наемане на персонал - Този документ предоставя насоки за това как да привлечете, откриете, оцените и наберете хора. Той се фокусира върху ключови процеси и практики, в т.ч. разработване на политика за набиране на персонал, потокът от набиране на потенциални кандидати до качването на новобранци, оценка и измерване.
- СД ISO/TS 30407:2018 Управление на човешките ресурси. Разходи за назначаване на персонал (Cost-Per-Hire) - Целта на разходите по наемане(Cost-Per-Hire - CPH) е да се измери икономическата стойност на усилията, положени за наемане на персонал за отворена позиция в организацията. Този документ описва действията, които трябва да се предприемат при изчисляване на разходите по наемане.
- БДС ISO 30409:2016 Управление на човешки ресурси. Планиране на работната сила - Този документ е разработен в отговор на световното търсене на съвети и подкрепа за планиране на работната сила, за да се даде възможност на индустрията, организациите и бизнеса от всякакъв мащаб да подобрят своите възможности за планиране на работната сила и да отговорят по-ефективно на настоящите и прогнозирани изисквания на пазара на труда, динамиката международната бизнес среда и нарастващата й сложност.
- СД ISO/TS 30410:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на въздействието при наемане на персонал (ISO/TS 30410:2018) - За да имат въздействие, мерките при наемането трябва да се фокусират върху онези компоненти, които имат стратегическо значение за организационните резултати: качеството на решенията за назначаване и по-специално назначенията на критични длъжности и представянето на хората на тези длъжности, което тук е определено като въздействие на наемането. Измерването на въздействието се отнася до приноса на критично важните позиции за успеха на организацията през определен период.
- СД ISO/TS 30411:2018 Управление на човешките ресурси. Показатели за измерване на качеството при наемане на персонал (ISO/TS 30411:2018) – Набирането на персонал е начина да се влезе в организация и всички заинтересовани страни се интересуват от показателите за измерването наемането на персонал. Независимо кой какви мерки използва, едно нещо е очевидно: всички са загрижени за качеството на наемането и искат да използват надеждната рамка на тази техническа спецификация, за да определят доколко е успешен процеса на набиране на персонал.
- СД ISO/TS 30421:2021 Управление на човешките ресурси. Показатели за текучество и задържане (ISO/TS 30421:2021) - Този документ съдържа описание на международно приетите показатели и индикатори, които определят степента на текучеството на персонала и мерките за задържане на работната сила в организациите. Това ще помогне на лицата ангажирани с управлението на човешките ресурси в организацията да идентифицират и анализират ключови данни, за да намалят дисфункционалното текучество, което причинява загуба на умения и знания.

Колекцията е достъпна онлайн и е предназначена за:
- всички организации независимо от големината и вида им, с различен предмет на дейност, които се стремят към подобряване на процесите по подбор на персонал.
- специалисти по човешки ресурси;
- академични специалисти и студенти;
- разработващите подобни свързани стандарти;
- синдикати, работни съвети, други представители на работниците и работодателите;
- други, които се интересуват от професията по управление на човешките ресурси.

Тази колекция Ви дава 48 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Човешки ресурси 1 (основен стандарт ISO 30405)
60.60 Публикуван стандарт
27.10.2020 г.