Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO 26000

Колекция Социална отговорност и околна среда

Collection Social Responsibility and Environment
20.05.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2015 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Предлаганата колекция от стандарти, озаглавена „Социална отговорност и околна среда”, е актуализирана (май 2021), като изданието на БДС ISO 26001:2012 е заменено с БДС EN ISO 26000:2021, поради въвеждането на международния стандарт като европейски.

Тя съдържа официалните издания на български език на стандарти, които предоставят указания, свързани с практическото прилагане на социалната отговорност по отношение на управлението на околната среда и дават обща рамка за подпомагане на организациите при систематично решаване на въпроси, свързани с устойчивото развитие и околната среда.

Идеята за корпоративната социална отговорност и нейното приложение в икономика, основана на знанието, не е нова. Онова, което в последните 15 години е водещо в развитието на тази теория, е, че тя се превръща в основен индикатор за успех, насърчава се от органите на държавната и местната власт, подпомага се от международните организации и се поощрява за прилагане не само от мултинационалните компании, но се разглежда и като индикатор за добро управление на малките и средните предприятия. Организациите по целия свят все по-ясно осъзнават необходимостта от социално отговорно поведение и произтичащите от това ползи. От друга страна, отговорността на организациите за опазването и възстановяването на околната среда е един от основните аспекти на социално отговорното поведение.

Настоящата колекция предоставя основата за разработване и прилагане на интегриран подход от организациите при въвеждането на политики и практики по социална отговорност, обвързани със системите за управление по отношение на околната среда.

Включени са следните стандарти:

- БДС EN ISO 26000:2021 Указания за социална отговорност (ISO 26000:2010)
- БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)
- БДС EN ISO 14004:2016 Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)
- БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

Тази колекция Ви дава 67 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO 26000
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2015 г.