Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Колекция ISO 9000 и ISO 10000

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството

Collection ISO 9000 and ISO 10000 Quality management systems

Главна информация

60.60     24.11.2015 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията, озаглавена ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството, е актуализирана и допълнена. Актуализацията включва издадените с превод на български език нови издания на стандартите ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004 и ISO 10005 и добавяне на два нови: БДС ISO 10006:2018 и СД ISO/TS 9002:2016. Така колекцията вече включва 15 от най-търсените стандарти на български език от сериите ISO 9000 и ISO 10000. Цената на актуализираната колекция е 360 лв. с ДДС, което представлява отстъпка от 71 %.Въведение

Колекцията стандарти, озаглавена „ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството”, съдържа официалните издания на най-прилаганите стандарти/стандартизационни документи от двете серии. Колекцията включва основните стандарти от серията ISO 9000 за изграждане на система за управление на качеството, както и стандарти с указания, свързани с практическото прилагане на отделни изисквания на системите за управление на качеството, посочени в приложение В на основния стандарт ISO 9001:2015.

Серията ISO 10000 предоставя конкретни насоки и указания за повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез прилагане на най-добрите практики, например при решаване на спорове и отговор на рекламации, при наблюдение и измерване на удовлетвореността на клиента и др.

Актуализация сега включва изданието на БДС ISO 10018:2020 на български език.

Колекцията включва следните стандарти:

1. БДС EN ISO 9000:2015, Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015)
2. БДС EN ISO 9001:2015, Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)
3. СД ISO/TS 9002:2016, Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015
4. БДС EN ISO 9004:2018, Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех (ISO 9004:2018)
5. БДС EN ISO 19011:2018, Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)
6. БДС ISO 10001:2018, Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации (ISO 10001:2018)
7. БДС ISO 10002:2018, Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработване на рекламации в организациите (ISO 10002:2018)
8. БДС ISO 10003:2018, Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за решаване на спорове извън организациите (ISO 10003:2018)
9. БДС ISO 10004:2018, Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване (ISO 10004:2018)
10. БДС ISO 10005:2018, Управление на качеството. Указания за планове по качеството (ISO 10005:2018)
11. БДС ISO 10006:2018, Управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти (ISO 10006:2017)
12. БДС EN ISO 10012:2006, Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003)
13. БДС ISO/TR 10013:2005, Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
14. БДС ISO 10014:2010, Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи
15. БДС ISO 10018:2020, Управление на качеството. Указания за приобщаване на персонала (ISO 10018:2020)

Тази колекция е предназначена за:

➢ всички организации, прилагащи стандарта ISO 9001:2008 и извършващи преход към новото издание ISO 9001:2015
➢ организации, започващи изграждането на система за управление по новото издание на ISO 9001:2015 и стремящи се да ползват опита от наличните добри практики при прилагане на системата
➢ организации, предлагащи курсове за обучение на одитори/вътрешни одитори
➢ консултанти в областта на системите за управление на качеството.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
Колекция ISO 9000 и ISO 10000
60.60 Публикуван стандарт
24.11.2015 г.

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход