Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 (основен стандарт ISO 9001)

Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството

Collection ISO 9000 and ISO 10000 Quality management systems
19.10.2021 г.

Главна информация

60.60     24.11.2015 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български   английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията стандарти, озаглавена „ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството”, съдържа официалните издания на най-прилаганите стандарти/стандартизационни документи от двете серии. Колекцията включва основните стандарти от серията ISO 9000 за изграждане на система за управление на качеството, както и стандарти с указания, свързани с практическото прилагане на отделни изисквания на системите за управление на качеството, посочени в приложение В на основния стандарт ISO 9001:2015.

Серията ISO 10000 предоставя конкретни насоки и указания за повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез прилагане на най-добрите практики, например при решаване на спорове и отговор на рекламации, при наблюдение и измерване на удовлетвореността на клиента и др.

Тази актуализация (октомври 2021) включва изданието на БДС ISO 10014:2021 на български език.

Колекцията съдържа следните издания:
• БДС EN ISO 9000:2015 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник (ISO 9000:2015) (на български език)
• БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015) (на български език)
• СД ISO/TS 9002:2016 Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015 (на български език)
• БДС EN ISO 9004:2018 Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех (ISO 9004:2018) (на български език)
• БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018) (на български език)
• БДС ISO 10001:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за поведение на организации (ISO 10001:2018) (на български език)
• БДС ISO 10002:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработване на рекламации в организациите (ISO 10002:2018) (на български език)
• БДС ISO 10003:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за решаване на спорове извън организациите (ISO 10003:2018) (на български език)
• БДС ISO 10004:2018 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и измерване (ISO 10004:2018) (на български език)
• БДС ISO 10005:2018 Управление на качеството. Указания за планове по качеството (ISO 10005:2018) (на български език)
• БДС ISO 10006:2018 Управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти (ISO 10006:2017) (на български език)
• БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003) (на български език)
• БДС ISO 10013:2021 Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация (ISO 10013:2021) (на английски език)
• БДС ISO/TR 10013:2005 Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството (отменен) (на български език)
• БДС ISO 10014:2021 Системи за управление на качеството. Управление на организацията за постигане на резултати по качеството. Указания за реализиране на финансови и икономически ползи (ISO 10014:2021) (на български език)
• БДС ISO 10018:2020 Управление на качеството. Указания за приобщаване на персонала (ISO 10018:2020) (на български език)

Тази колекция е предназначена за:
➢ всички организации, прилагащи ISO 9001:2015
➢ организации, започващи изграждането на система за управление по ISO 9001:2015 и стремящи се да ползват опита от наличните добри практики при прилагане на системата
➢ организации, предлагащи курсове за обучение на одитори/вътрешни одитори
➢ консултанти в областта на системите за управление на качеството.

Тази колекция Ви дава 70 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 (основен стандарт ISO 9001)
60.60 Публикуван стандарт
24.11.2015 г.