Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция ISO 31000

Колекция ISO 31000 Управление на риска

Collection ISO 31000 Risk Management
31.05.2023 г.

Главна информация

60.60     23.03.2016 г.

BDS

ТК-34

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Колекцията включва официалните издания на най-прилаганите стандарти и стандартизационни документи от серията „ISO 31000 Управление на риска“, в които се съдържат принципите, терминологията, методите и указанията за практическо прилагане на управлението на риска.

Поредната актуализация (май 2023) включва изданието на български език на БДС ISO 31073:2022 вместо изданието на английски език.

Чрез тази колекция се дава възможност фирмите да интегрират в своите системи за управление най-новите изисквания на стандартите за управление на риска, като успешно преминат от етапа на усвояване на специфичната терминология, принципите и указанията за разработване на организационната рамка за управление на риска и да приложат подходящите за тях методи за оценяване и въздействие върху риска.
Стандартите от серията ISO 31000 не са насочени конкретно към определен сектор. Те могат да се прилагат през целия жизнен цикъл на организацията и се отнасят за широк кръг дейности, включително стратегии и решения, процеси, функции, проекти, продукти, услуги и активи. Целта е стандартите да са приложими за всеки вид риск, независимо от неговото естество и последствия – положителни или отрицателни. Въпреки че предоставят общи указания, те не насърчават еднообразие при управлението на риска в различните организации. При създаването и прилагането на планове за управление на риска и организационна рамка трябва да се вземат предвид различните потребности на конкретната организация, нейните специфични цели, конкретните обстоятелства, структурата, дейностите, процесите, функциите, проектите, продуктите, услугите, активите, както и използваните конкретни практики.

Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи:
- БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания (на български език);
- БДС EN IEC 31010:2019 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC 31010:2019) (на български език);
- СД Ръководство 73 на ISO:2011 Управление на риска. Речник (ISO Guide 73:2009) (на български език);
- БДС ISO 31073:2022 Управление на риска. Речник (ISO 31073:2022) (на български език);
- БДС ISO 31022:2020 Управление на риска. Указания за управление на правния риск (ISO 31022:2020) (на български език);
- СД IWA 31:2020 Управление на риска. Указания за използване на ISO 31000 в системи за управление (IWA 31:2020) (на български език).

Предлаганата колекция дава 65 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция ISO 31000
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2016 г.