Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 206:2013+A2:2021

Бетон. Спецификация, свойства, производство и съответствие

Concrete - Specification, performance, production and conformity
15.04.2021 г.

Главна информация

90.92     4.08.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Този европейски стандарт се прилага за бетон за конструкции, изпълнявани на място, и готови конструктивни елементи за сгради и инженерни съоръжения.
(2) Бетонът по този европейски стандарт може да бъде:
— обикновен, тежък и лек;
— приготвен на обекта, готова бетонна смес или произведен в завод за готови бетонни продукти;
— уплътнен или самоуплътняващ се бетон за постигане на незначително съдържание на затворен въздух, различен от въвлечения въздух.
(3) В този стандарт са определени изисквания за:
— съставните материали на бетона;
— свойствата на сместа и на втвърдения бетон, както и тяхната верификация;
— ограниченията за състава на бетона;
— спецификацията на бетона;
— доставката на бетонна смес
— процедурите за производствен контрол;
— критериите за съответствие и оценяване на съответствието.
(4) В други европейски стандарти за конкретни продукти, например готови продукти или за процеси в областта на приложение на този стандарт може да се изискват или допускат отклонения от него.
(5) В други европейски стандарти може да бъдат дадени допълнителни или различни изисквания за специфични приложения, например:
— бетон за пътища и други площи за натоварване от трафик (например бетонни настилки съгласно EN 13877-1);
— специални технологии (например торкрет бетон съгласно EN 14487).
(6) Могат да бъдат определени допълнителни изисквания или различни процедури на изпитване за специфични видове бетон и за специфични приложения, например:
— бетон за масивни конструкции (например за язовирни стени);
— суха бетонна смес;
— бетон с Dmax 4 mm или по-малко (строителен разтвор);
— самоуплътняващ се бетон (SCC), съдържащ леки или тежки добавъчни материали или влакна;
— бетон с отворена структура (например пропусклив бетон за дренаж).
(7) Този стандарт не се прилага за:
— газобетон;
— пенобетон;
— бетон с плътност по-малка от 800 kg/m3;
— огнеупорен бетон.
(8) Този стандарт не обхваща изисквания за здраве и безопасност за защита на работниците по време на производство и доставка на бетон.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 206:2013+A1:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 206:2013+A2:2021
90.92 Решение за преработване на стандарт
4.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 206:2013+A2:2021