Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN ISO/TR 22930-1:2021

Оценяване на ефективността на непрекъснатите въздушни монитори. Част 1: Въздушни монитори, базирани на техники при вземане на проби от натрупване (ISO/TR 22930-1:2020)

Evaluating the performance of continuous air monitors - Part 1: Air monitors based on accumulation sampling techniques (ISO/TR 22930-1:2020)

Главна информация

60.55     16.08.2021 г.

60.60   

BDS

ТК-71

Технически доклад

13.280  

Обект и област на приложение

Използването на непрекъснат въздушен монитор (CAM) трябва да се обоснове главно от необходимостта да се предупреждава бързо и по възможно най-точния начин с приемлива честота на погрешни аларми, когато се превиши значителна концентрация на активност, за да се предприемат подходящи мерки за намаляване излагане на участниците. Ефективността на този CAM не зависи само от метрологичния аспект, характеризиращ се с прага за вземане на решение, границата на откриване и несигурността на измерването, но също така и от неговия динамичен капацитет, характеризиран от времето за реакция, както и от минималната концентрация на откриваема активност, съответстваща на приемлива честота на погрешни аларми. Идеалното представяне е да имате възможно най-ниска концентрация на откриваема активност, свързана с много кратко време за реакция, но за съжаление тези два критерия са в противоположност. Поради това е важно CAM и изборът на параметрите за настройка и нивата на алармата да бъдат в съответствие с целите за радиационна защита. Необходими са знания за няколко фактора, за да се интерпретира реакцията на CAM и да се избере подходящият тип CAM и неговите работни параметри. Сред тези фактори е важно да се знае полуживотът на участващите радионуклиди, за да се избере подходящата система за откриване и свързания с нея модел за оценяване. CAM, използващи техники за вземане на проби от натрупване на филтърна среда, обикновено са два вида:
а) фиксиран филтър;
b) подвижен филтър. Този документ описва първо теорията на работа на всеки тип CAM, тоест:
- различните модели за оценяване, отчитащи стойности на полуживот на кратки или дълги радионуклиди,
- динамичното поведение и определянето на времето за реакция. В повечето случаи CAM се използва, когато участват радионуклиди с важни радиотоксичности (малка стойност на ALI). Тези радионуклиди обикновено имат дълги стойности на полуживот. Тогава определянето на характеристичните граници (праг на решение, граница на откриване, граници на интервала на покритие) на CAM се описва чрез използването на модели за оценяване на дълъг период на полуразпад. И накрая, е посочен възможен начин за определяне на минималната концентрация на откриваема активност и настройка на алармите. Приложенията на този документ показват действителни примери за CAM данни, които илюстрират как да се определи количествено производителността на CAM чрез определяне на времето за реакция, границите на характеристиките, минималната концентрация на откриваема активност и настройката на алармите.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/TR 22930-1:2021
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
16.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 22930-1:2021

Въвежда ISO/TR 22930-1:2020

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход