Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 14826:2022

Пощенски услуги. Автоматична идентификация на пощенски пратки. Спецификация за качество при отпечатване на двумерни символи на бар-код за машинно четими цифрови отпечатъци за платена цена

Postal services - Automatic identification of items - Two dimensional bar code symbol print quality specification for machine readable Digital Postage Marks

Главна информация

60.55     6.06.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-80

Техническа спецификация

03.240     35.040.50     35.240.69  

Обект и област на приложение

Този документ: – определя методиката за измерване на определени характеристики на качеството при отпечатване на цифрови отпечатъци за платена цена във формата на двумерни символи на бар-код върху пощенски пратки, - определя методите за класификация на резултатите от тези измервания и извличането на обща оценка за качеството на символите като насока за оценка на четливостта на цифровите отпечатъци за платена цена, - предоставя насоки за отпечатване и дава информация за възможните причини за отклонение от високите резултати, за да подпомогне ползвателите да предприемат подходящи коригиращи действия, - определя процедурата на изпитване за оценка за печатащите системи за изработване на цифрови отпечатъци за платена цена. Тези разпоредби се прилагат към блоковете цифрови отпечатъци за платена цена, тъй като те се появяват върху напълно готовите пощенски пратки, когато те се предават на пощенските оператори, включително характеристиките, произтичащи от операции различни от самото отпечатване, които се отразяват на външния им вид в системата за обработване на пощата (опаковане, влагане в прозрачни пликове, прикрепени етикети за цифров отпечатък за платена цена). Този документ не определя качествените изпитвания или изисквания за представителни извадки, необходими за определяне на практическата приложимост на всяка специфична степен на четливост.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
СД CEN/TS 14826:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 14826:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
6.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 14826:2022