Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16479:2023

Качество на водата. Експлоатационни изисквания и процедури за изпитване за съответствие на оборудване за мониторинг на вода. Автоматизирани устройства за вземане на проби (пробовземачи) от вода и отпадъчни води

Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Automatic sampling devices (samplers) for water and waste water
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.45  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания, изисквания за експлоатационни характеристики и процедури за изпитване на съответствието на устройства за автоматизирано вземане на проби (пробовземачи) за вода и отпадъчни води, които:
— вземат проби от води и отпадъчни води от канали или съдове без налягане (т.е. отворени към атмосферата);
— вземат проби за продължителни периоди на събиране на дискретни или съставни проби въз основа на вземане на проби, пропорционални на времето, събитието или потока.
Той (стандартът) не включва системи за вземане на проби, вградени в онлайн и линейни анализатори.
Общите изисквания включват функционални съоръжения, в които пробовземачите трябва да съответстват на приложенията на потребителите и информацията, която трябва да бъде включена в свързаните документи.
Процедурите за изпитване определят едни и същи методи, които да се използват при определяне на ключовите експлоатационни характеристики на пробовземачите. Очаква се всички процедури за изпитване да се осъществяват в лабораторни условия. Признава се, че за някои пробовземачи определени процедури за изпитване не са приложими.
Определени са статистически процедури за оценяване на данните от изпитването. Предоставени са някои примерни изчисления.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

91/271/EEC

Пречистване на градските отпадъчни води

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 16479:2014

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16479:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16479:2023