Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12177:2023

Течни нефтопродукти. Бензин, несъдържащ олово. Определяне съдържанието на бензен чрез газова хроматография

Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of benzene content by gas chromatography

Главна информация

60.55     16.10.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.160.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ описва метод на газова хроматография за количествено определяне съдържанието на бензен в обхвата от 0,0 5% (V/V) до 6 % (V/V) в безоловен бензин с край на кипене не повече от 220 °C, като се използва превключване на колона.
Методът, описан в този документ, е подходящ за определяне на бензен в бензин, включително бензин, който съдържа кислородсъдържащи съединения до E10 (до 3,7 % (m/m) съдържание на кислород), във връзка със съответните директиви на ЕК [1].
ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на този документ означенията „% (V/V)” и „% (m/m)” се използват, за да представят съответно обемната и масовата част.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прилагането на този документ може да бъде свързано с опасни материали, действия и съоръжения. Документът не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Отговорност на ползвателя на този документ е да установи подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и да определи приложимостта на ограниченията на нормативните актове преди прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12177:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12177:2003/AC:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12177:2003+AC:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12177:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
16.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12177:2022