Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 4259-5:2023

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 5: Статистическа оценка на съответствието между два различни метода за измерване, които твърдят, че измерват едно и също свойство (ISO/FDIS 4259-5:2023)

Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 5: Statistical assessment of agreement between two different measurement methods that claim to measure the same property (ISO/FDIS 4259-5:2023)

Главна информация

50.60     26.10.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080  

Обект и област на приложение

Този документ обхваща статистическа методология за оценяване на очакваното съответствие между два метода за изпитване, които са предназначени да определят едно и също свойство на материала, и решаване дали проста корекция на линейното изместване може да подобри допълнително очакваното съответствие.
Тази методология е предназначена за методи за изпитване, които определят количествени (числени) свойства на нефт и нефтопродукти.
Той е предназначен за употреба заедно със събраните резултати от междулабораторното проучване, което отговаря на изискванията на ISO 4259-1 или еквивалент (например, ASTM D6300). Междулабораторното проучване трябва да се проведе върху най-малко десет материала, които обхващат областите на пресичане на методите за изпитване и резултатите трябва да бъдат получени от най-малко десет лаборатории, ползващи всеки метод.
Статистическата методология, описана в тази практика, е приложима и за оценка на очакваното съответствие между всеки два метода за изпитване, които имат за цел да измерят едно и също свойство на даден материал, при условие че резултатите са получени върху една и съща сравнителна извадка от проби, стандартната грешка, свързана с всеки резултат от изпитването, е известна и извадката от множеството проби отговаря на изискванията на тази практика, по-специално че статистическата степен на свобода, свързана с всички стандартни грешки, е 30 или повече.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 4259-5:2023
50.60 Край на гласуването
26.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 4259-5

Въвежда ISO 4259-5