Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 6781-1:2020

Характеристики на сгради. Откриване на неравномерности в сгради по отношение на топлина, въздухопропускливост и влага чрез инфрачервени методи. Част 1: Общи процедури (ISO/DIS 6781-1:2020)

Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures (ISO/DIS 6781-1:2020)

Главна информация

45.99     9.11.2022 г.

50.20    15.02.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.120.10  

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира качествен метод чрез термографско изследване за откриване на топлинни неравномерности в сградни обвивки. Методът се използва за първоначално идентифициране на широки вариации в топлинните свойства, включително въздухонепропускливост, на компонентите, съставляващи външните сградни обвивки.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 6781-1:2020
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
9.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 6781-1

Въвежда ISO/FDIS 6781-1