Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13794:2021

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit breathing apparatus for escape - Requirements, testing and marking

Главна информация

40.60     8.04.2021 г.

45.99    12.03.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя минималните изисквания за автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация от типа с кислород, получен по химичен път (KO2, NaCIO3) и от типа с кислород под налягане (накратко кислородни дихателни апарати за евакуация). Този стандарт не се отнася за апарати за извършване на работа и спасяване, както и за работа под вода. За оценка на съответствието с изисквания са включени лабораторни и експлоатационни изпитвания на свойствата.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13794:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13794:2021
40.60 Край на общественото допитване
8.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13794 rev