Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 14982-1:2022

Земеделска и горска техника. Електромагнитна съвместимост. Методи за изпитване и критерии за приемане. Част 1: Общи изисквания за ЕМС (ISO/DIS 14982-1:2021)

Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria - Part 1: General EMC requirements (ISO/DIS 14982-1:2021)

Главна информация

45.99     13.01.2022 г.

50.20    21.04.2022 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

65.060.01     33.100.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя методите за изпитване и критериите за приемане за оценяване на електромагнитната съвместимост на тракторите и на всички видове подвижни (включително преносими или захранвани с батерии) машини за земеделието и горското стопанство, машини за озеленяване и градинарство [наричани по-долу машини) ], както е предоставено от производителя на машината. Отнася се за машини и електрически/електронни монтажни възли (ESA), които са произведени след датата на публикуване на този международен стандарт. Тази част определя общите изисквания за ЕМС (електромагнитна съвместимост) при типични условия на околната среда за ЕМС. ISO 14982-2: 2021 се отнася за изискванията за ЕМС, специално свързани с функционалната безопасност. Електрическите/електронните съставни части или възли, предназначени за вграждане в машини, също попадат в обхвата на този стандарт, освен по отношение на устойчивостта за онези части, чиито функции не участват в прякото управление и промяна на състоянието на функциите на машината. Трябва да бъдат оценени следните електромагнитни явления: излъчени електромагнитни лъчения; устойчивост на електромагнитно поле; електростатичен разряд; предохни процеси. Този международен стандарт не се прилага за машини, директно захранвани от обществена електрическа мрежа. Изключения за машини или електрически/електронни системи или монтажни възли, които може да не изискват изпитване в съответствие с този международен стандарт, са дадени в точка 12.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14982:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 14982-1:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
13.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 14982-1

Въвежда ISO/FDIS 14982-1