Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16090-1:2023

Безопасност на металообработващи машини. Обработващи центри, фрезови машини, многопозиционни металорежещи машини. Част 1: Изисквания за безопасност (ISO 16090-1:2022)

Machine tools safety - Machining centres, milling machines, transfer machines - Part 1: Safety requirements (ISO 16090-1:2022)
18.04.2023 г.

Главна информация

60.60     18.04.2023 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

25.080.01     13.110  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя техническите изисквания за безопасност и предпазните мерки за проектиране, изработване и доставка (включително монтиране и демонтиране, с мерки за транспортиране и поддържане) на:
- фрезови машини (виж 3.1.1), включително машини, способни да извършват операции по пробиване(виж 3.1.2),
-обработващи центри; и
-многопозиционни металорежещи машини (виж 3.1.3)
които са предназначени за рязане на студен метал и други негорими студени материали, с изключение на дърво или материали с характеристики, подобни на тези на дървото, както е определено в ISO 19085-1, и за стъкло, камък и инженерни/агломерирани материали, както е определено в EN 14618.
Този документ обхваща следните машини (наричани в този документ „машини“):
а) пробивни и фрезови машини управлявани ръчно, без цифрово управление, (виж 3.2.1, група 1), например фрезови машини от колонен вид (виж фигури C.1 и C.2);
b) пробивни и фрезови машини управлявани ръчно, с ограничено цифрово управление (виж 3.2.2, група 2), например машини за фрезоване на профили и копирно фрезоване (виж фигури C.3 и C.4);
в) фрезови машини и обработващи центри с цифрово управление (виж 3.2.3, група 3), например автоматични фрезови машини и фрезови центри, например многошпинделни фрезови машини, машини за фрезоване на зъбни колела(виж фигури от C.5 до C.7);
d) многопозиционни металорежещи машини и машини със специално предназначение (вижте 3.2.4, група 4), които са проектирани да обработват само предварително определени детайли или ограничен набор от подобни детайли посредством предварително определена последователност от операции на обработка и параметри на процеса (виж фигури от C .8 до C.13);
е) машини, оборудвани със следните устройства/съоръжения, чиито опасности са били премахнати:
-магазин(и) за инструменти;
— устройство за смяна на инструменти;
— механизъм(и) за обработка на детайлите;
— механизъм(и) за затягане на детайла;
— транспортьор(и) за стружки/стружки;
— врата(и) с механично задвижване;
— подвижна(и) кабина(и) на оператора;
— допълнително оборудване за струговане;
— допълнително оборудване за смилане.
Този документ определя всички значителни опасности, опасни ситуации и събития, свързани с този тип машини, които могат да възникнат по време на транспортиране, сглобяване и монтиране, настройка, работа, почистване и поддържане, отстраняване на неизправности, демонтаж или деактвиране съгласно ISO 12100, когато машината е използвана по предназначение и при условия на разумно предвидимо неправилно използване от производителя (виж точка 4).
Този документ предполага достъп до машината от всички посоки и определя условията за достъп до позициите на оператора. Прилага се и за устройства за прехвърляне на детайли, включително транспортни устройства за товарене/разтоварване, когато те са неразделна част от машината.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 16090-1:2018

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16090-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
18.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16090-1:2022

Въвежда ISO 16090-1:2022