Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14587-2:2022

Железопътна техника. Инфраструктура. Челно заваряване чрез стопяване на релси. Част 2: Заваряване на нови релси от стомани марки R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT и R400HT с подвижни машини за заваряване на място, различно от определено помещение

Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of rails - Part 2: R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails by mobile welding machines at sites other than a fixed plant

Главна информация

45.99     16.11.2022 г.

50.20    12.01.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

25.160.10     93.100  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за одобрение на заваръчен процес от многофункционална машина на обекти, различни от неподвижната инсталация, както и изпълнителя на заваряване, заедно с изискванията за последващо производство на заваряване.
Когато MFBW машина трябва да се използва в статично, но временно положение, се прилагат изискванията на тази част от стандарта.
Прилага се за нови релси от клас Vignole R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT и R400HT от 46 kg / m и повече, както се съдържа в EN 13674-1, заварени от MFBW машина на обекти, различни от определен завод и предназначен за използване в железопътна инфраструктура. Този европейски стандарт се прилага за заваряване на релси в заварени поредици.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14587-2:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
16.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 14587-2