Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 933-5:2022

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности в едри и нефракционирани естествени скални материали

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregates
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира референтен метод, използван за изпитване на типа и в случай на спор, за определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности, напълно раздробени зърна и напълно заоблени зърна в едри и нефракционирани естествени скални материали. Други методи може да се използват за други цели, като производствен контрол, при условие, че е установена подходяща зависимост с референтния метод.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Примери за напреднали методи за изпитване могат да се намерят в библиографията.
Този документ се прилага за едри скални материали, съдържащи фракции 4/63 mm. Той не се прилага за леки скални материали.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 За едри скални материали между 4 mm и 20 mm, процентното съдържание на зърна с раздробени повърхности е свързано с коефициента на протичане и затова може да се използва заедно с метода за изпитване, специфициран в EN 933-6.
В 7.1 е специфицирана процедура за порция за изпитване, която се състои от една фракция, а в 7.2 е специфицирана процедура за порция за изпитване, която се състои от две или повече фракции.
Указания за определяне на маси на различни фракции с около 100 зърна, са дадени в информационно приложение А.
Примери за прилагане на процедурата за изпитване и пример на лист с данни за изпитването са дадени в информационни приложения В и С.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-5:2000

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-5:2000/A1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 933-5:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 933-5:2022