Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1097-7:2022

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне на плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method
15.12.2022 г.
15.11.2023 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира сравнителен метод за изпитване на типа и в случаи на спор, за определяне на плътността на частиците на фин пълнител чрез пикнометър. За други цели, по специално за производствен контрол, може да се използват други методи при условие, че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителния метод.
ЗАБЕЛЕЖКА Методи за определяне на плътност на частиците на скални материали са специфицирани в EN 1097-6.
В приложение А е специфицирана процедура за определяне на пикнометричен обем. В приложение В е специфицирана процедура за определяне на плътността на течността, използвана за определяне на плътността на частиците на фин пълнител.
Приложения А и В са нормативни.
ВНИМАНИЕ - Използването на тази част на EN 1097 може да доведе до въвличане на опасни материали, операции и оборудване (като течности, прах, шум и тежки повдигателни съоръжения). Този документ не претендира да засяга всички проблеми на безопасността и околната среда, свързани с неговото прилагане. Отговорност на ползвателите на този документ е да вземат подходящи мерки за осигуряване на безопасността и здравето на персонала и на околната среда преди прилагането на стандарта, както и да изпълняват законовите и регулаторни изисквания за тази цел.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1097-7:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1097-7:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1097-7:2022