Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17555-1:2021

Добавъчни материали за строителни работи. Част 1: Характеристики

Aggregates for construction works - Part 1: Characteristics

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

В част 1 (хармонизирана) на европейския стандарт ще бъдат специфицирани характеристиките на добавъчни материали за използване в:
• бетон за сгради, пътища и други строителни съоръжения;
• строителни разтвори;
• битумни смеси и материали за повърхностна обработка на пътища, самолетни писти и други площи с натоварване от трафик;
• несвързани и хидравлично свързани материали за строителни съоръжения и пътни конструкции.
Добавъчните материали, които са обхванати от този европейски стандарт, се получават от естествени процеси, изкуствени или рециклирани материали и смес от тези материали. Обхванатите фамилии добавъчни материали ще включват едри добавъчни материали, пясък, фини добавъчни материали, естествено фракционирани добавъчни материали, нефракционирани добавъчни материали и добавени пълнители.
Стандартът ще обхваща естествени и изкуствени добавъчни материали с плътност на частиците в изсушено състояние, по-голяма от 2,00 Mg/m3 и рециклирани добавъчни материали с плътност на частиците, по-голяма от 1,50 Mg/m3. Естествени и изкуствени добавъчни материали с плътност, по-малка или равна на 2,00 Mg/m3 вече са обхванати от съществуващия стандарт EN 13055.
Стандартът не обхваща:
- използване на рециклирани асфалтови смеси. Стругован асфалт за употреба като съставна част на асфалтобетон, е специфициран в EN 13108-8.
- използване на добавъчни материали като почва
- създаване на несвързани смеси за строителство на пътища от добавъчни материали, тъй като този аспект е специфициран в EN 13285

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13043:2005/AC:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13043:2005+AC:2005

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13139:2004

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13043:2003

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12620:2002+A1:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13242:2002+A1:2007

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17555-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17555-1