Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 17687:2022

Обществени поръчки. Интегритет и отчетност. Изисквания и указания

Public procurement - Integrity and accountability - Requirements and guidance
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ТК-80

Европейски стандарт

03.100.10     03.100.02     13.020.20     91.010.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изискванията и насоките за организациите-купувачи по отношение на почтеността и отчетността в процесите на възлагане на обществени поръчки от определянето на нуждите до доставката на стоки, услуги или договори за работа.
Този документ е приложим да се използва от:
а) организации на купувачите;
b) сътрудници;
c) вземащи решения.
Този документ може да окаже влияние върху:
- физически лица;
- доставчици и лица, действащи в подкрепа на или от името на доставчици, включително подизпълнители; официалните органи на държавите-членки и на европейските организации, които пряко или косвено се намесват в процеса на възлагане на обществени поръчки;
- организации, представляващи доставчици на ниво държава-членка или на европейско ниво.
ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни насоки за тълкуване и прилагане на обхвата и изискванията на този документ са дадени в приложение А.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 17687:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17687:2022