Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17216:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на активността на радий - 226, торий - 232 и калий - 4 посредством гама-спектрометрия

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of radium-226, thorium-232 and potassium-40 activity using gamma-ray spectrometry

Главна информация

40.10     6.04.2023 г.

40.20    8.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на активност на радионуклеидите радий-226, торий-232 и калий-40 в строителни продукти чрез полупроводников гама спектрометър.
Този документ описва вземане на проби от лабораторна проба, подготовка на пробите и измерване на пробите чрез полупроводников гама спектрометър. Той включва извличане, енергийно калибриране, спектрален анализ, изчисляване на активната концентрация със съответната неопределеност, решение за прагови нива и граници на откриване, и докладване на резултатите. Подготовката на лабораторна проба от първоначална проба от продукта е извън обхвата му и е описана в продуктовите стандарти.
Този документ е предвиден да бъде с обхват, независим от специфичния продукт, но все пак тук има ограничен брой елементи за специфични продукти, като подготовка на лабораторна проба и изсушаване на порция за изпитване. Методът е приложим за проби от продукти, състоящи се от един или повече материали.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17216:2023
40.10 Превод на проекта на официалните езици
6.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17216