Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13055:2021

Леки добавъчни материали за строителни работи. Характеристики

Lightweight aggregates for construction works - Characteristics

Главна информация

40.60     12.08.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

В този документ са специфицирани характеристиките на леки добавъчни материали (LWA), фини пълнители от LWA и смеси от тях, предназначени за използване в бетон, строителен разтвор и инжекционен разтвор, битумни смеси, материали за повърхностна обработка и за несвързани и хидравлично свързани приложения в строителството.
В този документ са обхванати LWA и пълнители от LWA от минерален произход с плътности на частиците, не превишаващи 2000 kg/m3 (2,000 Mg/m3) или с плътности в свободно насипно състояние, не превишаващи 1200 kg/m3 (1,200 Mg/m3).
От гледна точка на размера на частиците, в този документ са обхванати: фини леки добавъчни материали (виж 3.1.7), едри леки добавъчни материали (наречени тук едри LWA) (виж 3.1.8), нефракционирани леки добавъчни материали (наречени тук нефракционирани LWA) (виж 3.1.9) и пълнители от LWA (виж 3.1.10).
От гледна точка на суровината и технологията на производство в този документ са обхванати LWA и пълнители от LWA:
а) от естествени източници (виж 3.1.2);
b) произведени от естествени материали (виж 3.1.3);
с) произведени чрез индустриална обработка на вторични продукти (виж 3.1.4) или рециклирани материали (виж 3.1.5); и
d) като продукти от индустриални процеси (виж 3.1.4).
Ограниченията, дадени за плътностите, се отнасят за някои методи за изпитване, които може да не са приложими за някои леки добавъчни материали и леки пълнители. Тези ограничения са основани на чисто технически причини и не изключват който и да е продукт от пазара.
В този документ са определени също процедури за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на характеристиките на LWA и пълнители от LWA.
В този документ не са обхванати LWA и пълнители от LWA, произведени от рециклирани скални материали, получени от строителството и от строителни отпадъци при разрушаване, както и пепел от инсинератор за твърди битови отпадъци (MIBA) (обхванати от prEN 17555-1:2021)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13055:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13055:2021
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13055