Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12261:2023

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

Gas meters - Turbine gas meters

Главна информация

50.60     16.11.2023 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

91.140.40  

Обект и област на приложение

Този документ определя условията за измерване, изискванията и изпитванията за конструкцията, експлоатационните характеристики и безопасността на аксиални и радиални турбинни разходомери за газ от клас 1,0 с механични индикаторни устройства, наричани по-нататък "разходомер(и)", с вградени тръбни връзки за измерване на дебита на газ.
Този документ се прилага за турбинни разходомери за газ, използвани за измерване на обема на горивни газове от 1-ви и 2-и клас на газа, чийто състав е посочен в EN 437:2021, при максимално работно налягане до 420 bar, действителен дебит до 25 000 m3/h в температурен диапазон на газа от най-малко 40 K и за температурен диапазон на климатичната среда от най-малко 50 K.
Този документ се прилага за разходомери, които се монтират на места с вибрации и удари с малка значимост и в:
- затворени места (на закрито или на открито със защита, посочена от производителя) с кондензираща или с некондензираща влажност;
или, ако е посочено от производителя,
- открити места (на открито без никакво покритие) с кондензираща или с некондензираща влажност;
и на места с електромагнитни смущения.
Освен ако не е посочено друго в този документ:
- Всички използвани налягания са манометрични;
- всички влияещи величини, с изключение на изпитваната, се поддържат относително постоянни на тяхната референтна стойност.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12261:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12261:2023
50.60 Край на гласуването
16.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12261