Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1186-3:2022

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test methods for overall migration in evaporable simulants

Главна информация

60.55     20.06.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

67.250  

Обект и област на приложение

Този документ определя методи за измерване на общата миграция от материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с хранителни продукти чрез чрез контакт на пробни тела с изпаряващи се моделни среди на храни при температури, по-видоки или равни на 4 ° C и не надвишаващи температурата на обратен хладник. Общата миграция от проба от пластмаси се определя като загуба в масата на нелетливи вещества, изразена:
- на единица повърхност, или
- на изделие; след контакт с моделна среда на храна при определени условия.
В зависимост от вида на материалите или предметите контактът с моделната среда на храна се осъществява върху една повърхност (торбичка, клетка, пълнеж) или чрез потапяне. Този документ не обхваща представянето на резултатите, което се очаква да отчете изискванията на нормативни актове.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

10/2011

Регламент относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1186-3:2002

Отменя и заменя
БДС EN 1186-5:2002

Отменя и заменя
БДС EN 1186-7:2002

Отменя и заменя
БДС EN 1186-9:2002

Отменя и заменя
БДС EN 1186-14:2003

Отменя и заменя
БДС EN 1186-15:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1186-3:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1186-3:2022