Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17200:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества, които се намират в остатъци и елуати. Анализ чрез индуктивно свързана плазмена масспектрометрия (ICP-MS)

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates and digests - Analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)

Главна информация

60.55     14.08.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метода за определяне на основни, второстепенни и микроелементи в царска вода и остатъци от азотна киселина в елуати от строителни продукти чрез индуктивно съчетана плазмена масспектрометрия (ICP-MS). Той се отнася до следните 67 елемента:
алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), церий (Ce), цезий (Cs), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), диспрозий (Dy), ербий (Er), европий (Eu), гадолиний (Gd), галий (Ga), германий (Ge), злато (Au), хафний (Hf), холмий (Ho), индий (In), иридий (Ir), желязо (Fe), лантан (La), олово (Pb), литий (Li), лутеций (Lu), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), неодим (Nd), никел (Ni), паладий (Pd), фосфор (P), платина (Pt), калий (K), празеодим (Pr), рубидий (Rb), рений (Re), родий (Rh), рутений (Ru), самарий (Sm), скандий (Sc), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), телур (Te), тербий (Tb), талий (Tl), торий (Th), тулий (Tm), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), итербий (Yb), итрий (Y), цинк (Zn) и цирконий (Zr).
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Строителните продукти включват напр. продукти на минерална основа (S); битумни продукти (B); метали (М); продукти на дървесна основа (W); пластмаси и каучуци (P); уплътнители и лепила (A); бои и покрития (C), виж също CEN/TR 16045.
Работният обхват зависи от матрицата и срещаните смущения.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Границата на откриване на повечето елементи ще бъде повлияна от тяхното естествено изобилие, поведение на йонизация, изобилие на изотоп(и) без изобарна интерференция и замърсяване (напр. обработка и пренасяне във въздуха). Обработката на замърсяванията в много случаи е по-важна от въздушните.
Границата на откриване ще бъде по-висока в случаите, когато е вероятно да бъде намесена интерференция (виж точка 6) или в случай на ефекти на паметта (виж например EN ISO 17294-1: 2006).
Методът в този документ е приложим за строителни продукти и е валидиран за видовете продукти, изброени в приложение А.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17200:2018+AC:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17200:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
14.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17200:2023