Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17197:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Анализ на неорганични вещества в остатъци и елуати. Анализ чрез оптично-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES)

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Analysis of inorganic substances in eluates and digests - Analysis by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Главна информация

50.20     18.05.2023 г.

50.60    29.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метода за определяне на основни, второстепенни и микроелементи в царска вода и остатъци от азотна киселина, и в елуатите на строителни продукти чрез индуктивно съчетана плазмено оптична емисионна спектрометрия (ICP-OES). Той се отнася до следните 44 елемента: Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), церий (Ce), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), лантан (La), олово (Pb), литий (Li), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), неодим (Nd), никел (Ni), фосфор (P), калий (K), празеодим (Pr), самарий (Sm), скандий (Sc), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), телур (Te), талий (Tl), торий (Th), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), цинк (Zn) и цирконий (Zr).
За определяне на ниски нива на As, Se и Sb може да се приложи генериране на хидриди. Този метод е описан в приложение Е.
ЗАБЕЛЕЖКА: Строителните продукти включват напр. продукти на минерална основа (S); битумни продукти (B); метали (М); продукти на дървесна основа (W); пластмаси и каучуци (P); уплътнители и лепила (A); бои и покрития (C), виж също CEN / TR 16045.
Методът в този европейски стандарт е приложим за строителни продукти и е валидиран за видовете продукти, изброени в приложение С.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17197:2018+AC:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17197:2023
50.20 Начало на официално гласуване
18.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 17197

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход