Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17196:2023

Строителни продукти: Оценяване на отделянето на опасни вещества. Разграждане с царска вода за последващ анализ на неорганични вещества

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Digestion by aqua regia for subsequent analysis of inorganic substances

Главна информация

50.20     18.05.2023 г.

50.60    29.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

91.100.01  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира методи за получаване на съдържанието, което се разгражда с царска вода в строителните продукти. Разтворите, получени по този метод, са за анализ чрез индуктивно куплирана масспектрометрия (ICP-MS) и индуктивно куплирана спектрометрия (ICP-OES) за следните 67 елемента:
Алуминий (Al), антимон (Sb), арсен (As), барий (Ba), берилий (Be), бисмут (Bi), бор (B), кадмий (Cd), калций (Ca), церий (Ce), цезий (Cs), хром (Cr), кобалт (Co), мед (Cu), диспрозий (Dy), ербий (Er), европий (Eu), гадолиний (Gd), галий (Ga), германий (Ge), злато (Au), хафний (Hf), холмий (Ho), индий (In), иридий (Ir), желязо (Fe), лантан (La), олово (Pb), литий (Li), лутеций (Lu), магнезий (Mg), манган (Mn), живак (Hg), молибден (Mo), неодим (Nd), никел (Ni), паладий (Pd), фосфор (P), платина (Pt), калий (K), празеодим (Pr), рубидий (Rb), рений (Re), родий (Rh), рутений (Ru), самарий (Sm), скандий (Sc), селен (Se), силиций (Si), сребро (Ag), натрий (Na), стронций (Sr), сяра (S), телур (Te), тербий (Tb), талий (Tl), торий (Th), тулий (Tm), калай (Sn), титан (Ti), волфрам (W), уран (U), ванадий (V), итербий (Yb), итрий (Y), цинк (Zn) и цирконий (Zr).
Разтворите, получени по методите, са подходящи за анализ чрез атомна абсорбция със студена пара или флуоресцентна спектрометрия (CV-AAS, CV-AFS) за живак (Hg).
Методът в този европейски стандарт е приложим за строителни продукти.
Разграждането с царска вода не води непременно до пълно разлагане на пробата. Концентрациите на извлечения аналит не е задължително да отразяват общото съдържание в пробата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Строителните продукти включват напр. продукти на минерална основа (S); битумни продукти (B); метали (М); продукти на дървесна основа (W); пластмаси и каучуци (P); уплътнители и лепила (A); бои и покрития (C), виж също CEN/TR 16045.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17196:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17196:2023
50.20 Начало на официално гласуване
18.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 17196

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход