Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12845:2015+A1:2020

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
18.05.2020 г.
16.09.2020 г.

Главна информация

90.00     10.06.2020 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицир изисквания и дава препоръки за проектирането, монтажът и поддържането на стационарни спринклерни инсталации в сгради и промишлени предприятия, както и специфични изисквания за спринклерни инсталации, които са неразделна част от мерките за защита на човешкия живот.
Този стандарт обхваща само видовете спринклери, специфицирани в EN 12259-1 (виж приложение L).
Изискванията и препоръките в този европейски стандарт се прилагат също и за всяко допълнение, разширение, ремонт или друга промяна на дадена спринклерна инсталация. Те са неприложими за инсталациите с разпръскване на вода или обливане.
Той обхваща класификацията на опасностите, осигуряване на захранване с вода, използваните компоненти, монтажа и изпитването на инсталациите, поддържането и разширяването на съществуващите инсталации и определя конструктивните детайли на сградите, които са минимално необходими за задоволителни характеристики на спринклерните инсталации, съответстващи на този европейски стандарт.
Този европейски стандарт не се отнася за захранване с вода на други инсталации освен спринклерните. Неговите изисквания могат да бъдат използвани като ръководство за други стационарни пожарогасителни инсталации, при условие че всички специфични изисквания за другите пожарогасителни инсталации ще бъдат взети под внимание.
Този стандарт е предназначен за използване от всички, които се занимават със закупуване, проектиране, монтиране, изпитване, контрол, одобряване, експлоатиране и поддържане на автоматични спринклерни инсталации, за да се гарантира, че инсталациите ще работят, както е предвидено през целия им експлоатационен срок.
Този стандарт е предназначен само за стационарни спринклерни инсталации в сгради и други помещения на сушата. Макар че неговите основни принципи могат добре да се прилагат и към други случаи на използване (например на море). За тези случаи би трябвало да се вземат предвид допълнителни съображения.
Изискванията не са валидни за автоматични спринклерни инсталации на кораби, в самолети, на сухоземни превозни средства и подвижни пожарогасителни съоръжения, както и в подземните инсталации в минната промишленост.
Отклонения на спринклерната инсталация от проекта могат да бъдат допуснати, когато такива отклонения са показали, че осигуряват ниво на защита най-малко еквивалентно на този европейски стандарт, например чрез средствата на пълномащабно изпитване на огън, когато това е подходящо, и когато проектните критерии са били напълно документирани.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12845:2015/AC:2016

ОТМЕНЕН
БДС EN 12845:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12845:2015+A1:2020
90.00 Двегодишен периодичен преглед
10.06.2020 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 12845:2015/AC:2016

СЛЕДВА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 12845-1:2022

ПРОЕКТ
prБДС EN 12845-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12845:2015+A1:2019