Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21285:2020

Качество на почви. Инхибиране на възпроизвеждането на почвени акари (Hypoaspis aculeifer) от замърсители на почвата (ISO 21285:2019)

Soil quality - Inhibition of reproduction of the soil mite (Hypoaspis aculeifer) by soil contaminants (ISO 21285:2019)
16.06.2020 г.

Главна информация

60.60     16.06.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя продължителен метод за изпитване за оценяване на функцията/ ролята на хабитата/местообитанието на почвите и определяне влиянието на почвените замърсители и вещества върху възпроизводството на Hypoaspis aculeifer (почвен обитател, който се храни с малки членестоноги/акари и червеи) главно чрез хранително поглъщане/ поемане. Този метод е приложим за почви и почвени материали с неизвестно качество, например, от замърсени места, променени почви, почви след възстановяване, промишлени, селскостопански или други обезпокоителни места и отпадъчни материали (например, драгиран/ изкопан материал, утайки от общински пречиствателни станции, улегнал материал или оборски тор, особено тези за възможно изхвърляне в земята/ в почвата). Възпроизвеждането (= брой на незрелите) е измереният параметър на теста. Тестът отразява бионаличността на смес от замърсители в естествени почви (места със замърсени почви) до видове, които представляват трофично ниво (хранително ниво, чрез което се осъществява преминаването на енергия през екосистемите), което не е обхванато от други ISO стандарти. Този тест не е предназначен да замени тестовете за репродукция на земния червей (виж ISO 11268-2) или Collembola (виж ISO 11267), тъй като този вид принадлежи не само към различна трофична група, но и към различна таксономична група (= акари; т.е. паякообразни), в сравнение с обикновено използваните.
Ефектите на веществата се оценяват, като се използва стандартна почва, за предпочитане, определен изкуствен почвен субстрат. За замърсени почви ефектите се определят в почвата, която се тества и в контролна почва. В зависимост от целта на изследването субстратът за контрол и разреждане (серия от разреждания на замърсена почва) е или незамърсена почва, сравнима с тестваната почва (референтна почва), или стандартна почва (например, изкуствена почва).
Този документ предоставя информация как да се използва този метод за тестване на проби (почви или вещества) при умерени условия.
Този документ не е приложим за вещества, за които коефициентът на разпределение на въздух/почва е по-голям от единица, или за вещества с налягане на парите над 300 Pa при 25°C.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не може да се гарантира стабилността на изпитваното вещество през периода на изпитване. В метода за изпитване не се предвижда мониторинг на устойчивостта на изпитваното вещество.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21285:2020
60.60 Публикуван стандарт
16.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21285:2020

Въвежда ISO 21285:2019