Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 17459:2022

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Определяне на екотоксичност на елуати от строителни продукти

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of ecotoxicity of construction product eluates

Главна информация

60.55     23.10.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-35

Техническа спецификация

91.100.01     13.020.99     19.040     91.100  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира процедури за изпитване, които комбинират изпитвания с хоризонтално излужване и изпитвания за екотоксичност, за оценяване на елуати от строителни продукти.
Процедурата за изпитване в този документ е установена за строителни продукти със съдържание на органични вещества над 50 % по маса. Строителни продукти на минерална основа са обхванати в следните случаи:
1) течни или пастообразни продукти, които втвърдяват при директен контакт с почва или подземни води и
2) използваното свързващо вещество съдържа > 50 % по маса органични вещества.
Осигурени са надеждни данни за валидиране за обхванатите продукти (виж приложение А).
Този документ не е приложим за оценяване на екотоксичност на строителни продукти по отношение на почвата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитвания на строителни продукти за екотоксичност към почви, са описани в CEN/TR 17105.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 17459:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17459:2022